Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁོ། [kho]
ཁོས་བོད་སྐད་རྣམ་དག་བཤད་ཤེས།
he
He can speak perfect Tibetan.
on
On mluví perfektně tibetsky.

linguatools
ཁོང་ཁྲོ། [khong khro]
ཁོའི་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར་འདུག
anger noun
His anger has cooled.
vztek

linguatools
ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ། [khong khro dang bcas te]
ཁོས་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ་སྒོ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྡབ་པ་དང་ཕྱིར་བུད།
angrily
He slammed the door angrily and left.
naštvaně

linguatools
ཁྱད་འཕགས། [khyad 'phags]
རྩེད་མོའི་ལེ་ཚན་ཚང་མའི་གྲས་སུ། ཁོ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས་ཞིག་ཡིན།
outstanding adjective
Of all the performances her song was the most outstanding.
vynikající

linguatools
ཁྱད་ཆོས། [khyad chos]
ཁོའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ནི་ཤེས་ཡོན་པའི་མཚར་སེམས་དེ་རེད།
characteristic noun
unknown
linguatools
མཁའ་ལམ། [mkha' lam]
ཟི་ལིང་ནས་པེ་ཅིན་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་དེ་ཞི་ཨན་གྱི་ཉེ་སར་བརྒྱུད་འགྲོ
air route noun
The air route from Xining to Beijing passes near Xi'an.
vzdušná cesta
Vzdušná cesta z Xiningu do Pekingu vede kolem Xi'anu.

linguatools
ཁྱད་ཆོས། [khyad chos]
བཟོད་སྲན་ནི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན།
attribute noun
Patience is an attribute of a good teacher.
vlastnost

linguatools
མཁའ་དམག [mkha' dmag]
མཐོ་འབྲིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས། ཁོ་མཁའ་དམག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་གནམ་གྲུ་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
air force noun
After he graduated from senior high school he joined the air force and became a pilot.
letectvo
Poté co dokončil vyšší odbornou školu, narukoval k letectvu a stal se pilotem.

linguatools
ཁྱད་པར། [khyad par]
ངས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་འདོད།
difference noun
rozdíl

linguatools
མཁའ་འགྲུལ། [mkha' 'grul]
དངོས་རྡོག་འདི་མཁའ་འགྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ས་ནས་ལོན་ཏོན་ལ་བསྐུར་རྒྱུ་རེད།
air freight noun
This package will be sent to London from Lhasa as air freight.
letecká doprava
Ten balík bude poslán leteckou dopravou ze Lhasy do Londýna.

linguatools

 
Random term
one hundred ཆིག་བརྒྱ། [chig brgya]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)