Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁེངས་དྲེགས། [khengs dregs]
ཁོ་མོའི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་མོ་དང་འབྲལ་དུ་བཅུག
conceit noun
unknown
linguatools
ཁེངས་དྲེགས་ཅན། [khengs dregs can]
ཁོ་ནི་ཅི་འདྲའི་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་ཞིག་རེད།
arrogant adjective
He was so arrogant.
namyšlený

linguatools
ཁེར་རྐྱང་དུ། [kher rkyang du]
ཁོ་མོ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པར་སུན་སྣང་སྐྱེས་འདུག
alone
She was weary of being alone.
sám

linguatools
ཁེམ་བུ། [khem bu]
དངུལ་གྱི་ཁེམ་བུ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་སྡེ་བའི་དངུལ་མགར་གྱིས་བརྡུངས་པ་ཡིན།
spoon noun
This silver spoon was made by the silversmith in our village.
lžíce
Tuto stříbrnou lžíci vyrobil stříbrník v naší vesnici.

linguatools
ཁོ། [kho]
ཁོས་བོད་སྐད་རྣམ་དག་བཤད་ཤེས།
he
He can speak perfect Tibetan.
on
On mluví perfektně tibetsky.

linguatools
ཁོང་ཁྲོ། [khong khro]
ཁོའི་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར་འདུག
anger noun
His anger has cooled.
vztek

linguatools
ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ། [khong khro dang bcas te]
ཁོས་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ་སྒོ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྡབ་པ་དང་ཕྱིར་བུད།
angrily
He slammed the door angrily and left.
naštvaně

linguatools
ཁྱད་འཕགས། [khyad 'phags]
རྩེད་མོའི་ལེ་ཚན་ཚང་མའི་གྲས་སུ། ཁོ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས་ཞིག་ཡིན།
outstanding adjective
Of all the performances her song was the most outstanding.
vynikající

linguatools
ཁྱད་ཆོས། [khyad chos]
ཁོའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ནི་ཤེས་ཡོན་པའི་མཚར་སེམས་དེ་རེད།
characteristic noun
unknown
linguatools
མཁའ་ལམ། [mkha' lam]
ཟི་ལིང་ནས་པེ་ཅིན་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་དེ་ཞི་ཨན་གྱི་ཉེ་སར་བརྒྱུད་འགྲོ
air route noun
The air route from Xining to Beijing passes near Xi'an.
vzdušná cesta
Vzdušná cesta z Xiningu do Pekingu vede kolem Xi'anu.

linguatools

 
Random term
plank ཤིང་ལེབ། [shing leb]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)