Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁ་ཅིག། [kha cig]
བོད་མི་ཁ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་སི་ཕེན་སྐད་བཤད་མི་ཤེས།
a few
Only a few Tibetans speak Spanish well.
málo

Tibetan-English Dictionary
ཁག་མེད། [khag med]
ཁོ་བཟི་ཡོད་པས་ཁོས་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་པ་ལ་ཁག་མེད།
no wonder
He was drunk so no wonder he said that.
není divu

linguatools
ཁང་པ། [khang pa]
ཁང་པ་འདི་གཙོ་བོ་རྡོ་ལས་བཟོས།
house noun
The house was made mostly stone.
dům

Tibetan-English Dictionary
ཁང་མིག [khang mig]
ང་ལ་ཉམས་དགའ་བའི་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད།
room noun
I have a pleasant little room.
pokoj
Mám pěkný malý pokoj(-ík).

linguatools
ཁང་བདག [khang bdag]
ཁང་བདག་གིས་ང་ལ་ཁང་གླ་སྔར་ལས་མང་པོ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་འདོད།
house owner noun
The house owner wants me to pay more rent.
domácí
Domácí po mě chce, abych platil vyšší nájem.

Tibetan-English Dictionary
ཁམས་བདེ། [khams bde]
སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚིལ་མང་དྲགས་པ་མ་ཟོས་ཚེ་ལུས་ཁམས་བདེ།
healthy adjective
It is healthy to not eat too much animal fat.
zdravý
Když se nejí příliš mnoho živočišných tuků, tělo je zdravé.

Tibetan-English Dictionary
ཁལ་མ། [khal ma]
ཁལ་མ་འདིས་ཅི་ཙམ་འཁུར་ཐུབ།
pack animal noun
How much can this pack animal carry?
soumar
Kolik je schopen unést tenhle soumar?

Tibetan-English Dictionary
ཁས་ལེན། [khas len]
ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་འཚམས་འདྲི་ནམ་ཚོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱོས།
commitment noun
You made a commitment to visit me towards the evening.
ujištění
Ujistil si mě, že mě navečer navštívíš.

linguatools
ཁུངས་སྐྱེལ། [khungs skyel]
ཁོ་ནི་ཉེ་ས་ཅན་ཡིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཅི་ཞིག་འདོན་ཐུབ།
proof noun
What proof can you offer that he is the criminal?
důkaz

linguatools
ཁུག་མ། [khug ma]
ངས་ཁྲོམ་ར་ནས་ཁུག་མ་གསར་བ་འདི་ཉོས།
bag noun
I bought this new bag at the market.
taška

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
religious festival ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དུས་ཆེན། [chos lugs kyi dus chen]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)