Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Kokonor noun
མཚོ་སྔོན། [mtsho sngon]
Kokonor
Qinghai province and Blue Lake goes under the same name
linguatools
musk deer noun
གླ་བ། [gla ba]
kabar pižmový

linguatools
stone pillar noun
རྡོ་རིང་། [rdo ring ]
kamenný pilíř

linguatools
stove noun
Don't put bones into the stove.
ཐབ་ཀ [thab ka]
ཐབ་ཀའི་ནང་ལ་རུས་པ་མ་འཕེན།
kamna
Nedávej kosti do kamen.

Tibetan-English Dictionary
office noun
ལས་ཁུངས། [las khungs]
kancelář

linguatools
candidate noun
འོས་མི། ['os mi]
བྱ་བ་འདི་སྒྲུབ་མཁན་ལ་ཁོ་ནི་འོས་མི་ཞིག་ཡིན།
kandidát

linguatools
drip verb
The faucet was dripping water.
འཐིག ['thig]
རང་འབབ་ཆུ་ལས་ཆུ་འཐིགས།
kapat
Z kohoutku kapala voda.

linguatools
capital noun
མ་རྩ། [ma rtsa]
ཁོ་ལ་ཉོ་ཚོང་གི་འགོ་རྩོམ་པའི་མ་རྩ་འདང་བོ་ཡོད།
kapitál

linguatools
drop of water noun
ཆུ་ཐིགས། [chu thigs]
kapka vody

linguatools
drop of water noun
The drop of water fell on his face.
ཆུ་ཐིགས། [chu thigs]
ཆུ་ཐིགས་ཁོའི་ངོ་ལ་ལྷུང་།
kapka vody

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13

 
Random term
dispute ཁ་མཆུ། [kha mchu]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)