Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འཇིག་རྟེན་པ། ['jig rten pa]
ང་ཚོ་བཙུན་པ་མིན་པར་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན།
creation noun
unknown
linguatools
འཇིགས་སྐྲག ['jigs skrag]
ང་འབྲུག་སྒྲ་དང་གློག་ཞགས་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་སྐྲག་ཆེ།
dread noun
unknown
linguatools
འཇབ་རྒོལ། ['jab rgol]
འཇབ་རྒོལ་ལ་ཐབས་བཀོད་བཟང་བོ་འཐེན།
ambush noun
The ambush was well planned.
léčka

Tibetan-English Dictionary
འཇིགས་སུ་རུང་བ། ['jigs su rung ba]
མདང་དགོང་གི་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་རེད།
terrify noun
Last night's murder was terrifying.
unknown
Tibetan-English Dictionary
འཇིག་རྟེན། ['jig rten]
འཇིག་རྟེན་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡིན།
universe noun
The universe is vast.
vesmír

Tibetan-English Dictionary
འཇུག་རུང་བའི། ['jug rung ba'i]
admissible adjective
přípustný

linguatools
འཇོན་ཐང་། ['jon thang ]
ཁོ་ལ་གླུ་དབྱངས་ལེན་པའི་འཇོན་ཐང་ལྡན།
capability noun
schopnost

linguatools
འཇོན་ཐང་ཅན། ['jon thang can]
able adjective
schopný

linguatools
འཇོན་པོ། ['jon po]
ཁོ་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཤེས་བྱ་འཇོན་པོ་ཡོད།
capable adjective
unknown
linguatools
འཇོནཐང་། ['jonathang ]
ability noun
schopnost

linguatools

 
Random term
lower part སྨད་རྒྱུད། [smad rgyud]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)