Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Indra noun
བརྒྱ་བྱིན། [brgya byin]
Indra

linguatools
even though
Even though I have a lot money, but I don't want to waste any of it.
ཡིན་ནའང་། [yin na'ang]
ང་ལ་སྒོར་མོ་མང་བོ་ཡོད།ཡིན་ནའང་ངས་རང་གི་སྒོར་རྡོག་གཅིག་ཀྱང་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་མི་འདོད།
i když

Tibetan-English Dictionary
idiot noun
Everyone knows he is an idiot.
བླུན་པོ། [blun po]
མི་ཚང་མས་ཁོ་ནི་བླུན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས།
idiot

Tibetan-English Dictionary
to ignore verb
You ignore your health.
མི་ལྟ། [mi lta]
ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་བདེ་ཐང་ལ་མི་ལྟ།
ignorovat

linguatools
illegal adjective
Buying and selling drugs is illegal.
ཁྲིམས་འགལ། [khrims 'gal]
དུག་རྫས་ཉོ་འཚོང་བྱེད་པ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན།
ilegální

linguatools
inform verb
བརྡ་ལན་སྤྲོད་པ། [brda lan sprod pa]
informovat

linguatools
intellectual noun
He is considered the foremost intellectual from my village.
དཔེ་ཆ་བ། [dpe cha ba]
ཁོ་ནི་ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ནས་ཐོན་པའི་དཔེ་ཆ་བ་ཆེས་ཐོག་མ་ཡིན་པར་འདོད།
intelektuál
Je považován za předního intelektuála z naší vesnice.
lit. "book nerd" (knihák)
Tibetan-English Dictionary

 
Random term
suffering of death སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི། [sdug bsngal gyi chu bo chen po bzhi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)