Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
tavern noun
ཆང་ཁང་། [chang khang ]
hospoda

linguatools
agricultural economy noun
Most countries with many farmers have an agricultural economy.
ཞིང་ལས་དཔལ་འབྱོར། [zhing las dpal 'byor]
ཞིང་པ་མང་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་ཤོས་སུ་ཞིང་ལས་དཔལ་འབྱོར་ཡོད།
hospodářství [založené na] zemědělství
Většina zemí s početným rolnictvem má hospodářství založené na zemědělství.

Tibetan-English Dictionary
guest noun
You are my guest so I want to serve you some good liquor.
སྐུ་མགྲོན། [sku mgron]
ཁྱོད་ནི་ངའི་སྐུ་མགྲོན་ཡིན་པས། ངས་ཁྱོད་ལ་ཆང་བཟང་བོ་ཞིག་ལྡུད་འདོད།
host

linguatools
feast noun
སྟོན་མོ། [ston mo]
hostina

linguatools
hotel noun
That hotel is too expensive for me.
མགྲོན་ཁང་། [mgron khang]
མགྲོན་ཁང་དེ་ང་ལ་མཚོན་ན་གོང་དཀའ་དྲགས།
hotel

Tibetan-English Dictionary
colloquial adjective
Colloquial and written Tibetan are quite different.
ཕལ་སྐད། [phal skad]
བོད་ཀྱི་ཕལ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་བར་དུ་ཁྱད་པར་ཆེ།
hovorový
Hovorová a psaná tibetština jsou zcela odlišné.

linguatools
borderline noun
This is the borderline between grassland and desert.
འབྲེལ་མཚམས། ['brel mtshams]
འདི་ནི་རྩྭ་ཐང་དང་བྱེ་ཐང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་ཡིན།
hranice
Tohle je hranice mezi loukou a pouští.

Tibetan-English Dictionary
crook noun
My leg has a crook because I broke it when I was a child.
གུག་པོ། [gug po]
བྱིས་པའི་དུས་སུ་རྐང་བ་བཅགས་པས་ངའི་རྐང་བ་གུག་པོ་ཡིན།
hrbolek

Tibetan-English Dictionary
thunder noun
The sound of thunder woke me up.
ལྡིར་སྒྲ། [ldir sgra]
འབྲུག་སྐད་ཀྱི་ལྡིར་སྒྲས་ང་གཉིད་ལས་བསླངས།
hrom

Tibetan-English Dictionary
volley noun
མདེལ་ཆར། [mdel char]
hromadný výstřel

linguatools

 
Random term
hate ཞེ་འགྲས། [zhe 'gras]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)