Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Genghis Khan noun
ཇིང་གིར་རྒྱལ་བོ། [jing gir rgyal bo]
Čchingischán

linguatools
gadget
སླུ་ཐབས། [slu thabs]
unknown
linguatools
gait noun
གོམ་འགྲོས། [gom 'gros]
unknown
linguatools
gait noun
Everyone likes to ride that brown horse because it has a smooth gait.
གོམ་འགྲོས། [gom 'gros]
རྟ་རྐྱང་ནག་དེ་ལ་གོམ་འགྲོས་བཟང་བོ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་ཚང་མ་དེ་ལ་ཞོན་པར་དགའ།
unknown
linguatools
galaxy noun
དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ། [dgu tshigs skya mo]
unknown
linguatools
gall noun
མཁྲིས་པ། [mkhris pa]
žluč

linguatools
gall bladder
སྣོད་དྲུག [snod drug]
unknown
linguatools
galley
གནའ་བོའི་གྲུ་ཞིག [gna' bo'i gru zhig]
unknown
linguatools
gamble verb
རྒྱན་འཛུགས་པ། [rgyan 'dzugs pa_]
unknown
linguatools
game
རྩེད་མོ། [rtsed mo]
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 26 27

 
Random term
grid ལྕགས་སྒྲོམ། [lcags sgrom]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)