Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Friday noun
གཟའ་པ་སངས། [gza' pa sangs]
pátek

linguatools
fable noun
གཏམ་རྒྱུད། [gtam rgyud]
příběh

linguatools
fable noun
སྒྲུང་། [sgrung ]
pověst

linguatools
fabrication noun
རྟོག་བཟོ། [rtog bzo]
unknown
linguatools
fabrication noun
He is an expert in fabricating the stories.
རྟོག་བཟོ། [rtog bzo]
ཁོ་ནི་སྒྲུང་གཏམ་རྟོག་བཟོ་བྱེད་པར་མཁས།
vymýšlení
Je expertem na vymýšlení příběhů.

linguatools
face noun
ངོ་གདོང་། [ngo gdong]
unknown
linguatools
face noun
Do you wash your face every morning?
ངོ། [ngo]
ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་བཀྲུ་བ་ཡིན་ནམ།
obličej
Myješ si obličej každé ráno?

Tibetan-English Dictionary
face noun
ངོས། [ngos]
unknown
linguatools
face
བྱད། [byad]
unknown
linguatools
face and physique
བྱད་གཟུགས། [byad gzugs]
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 45 46

 
Random term
laboratory ཚོད་ལྟ་ཁང་། [tshod lta khang]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)