Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
རྫས། [rdzas]
དབྱང་དབུགས་ནི་རྫས་ཤིག་ཡིན།
chemical adjective
unknown
linguatools
རྫས་འགྱུར། [rdzas 'gyur]
རྫས་འགྱུར་ནི་རྫས་རིགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བསྟན།
chemistry noun
unknown
linguatools
རྫས་འགྱུར་རིག་པ། [rdzas 'gyur rig pa]
རྫས་འགྱུར་རིག་པ་དང་དངོས་ལུགས་རིག་པ་གཉིས་ནི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་ཡིན།
chemistry noun
unknown
linguatools
རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ། [rdzas 'gyur rig pa ba]
ངའི་ཨ་ཕ་ནི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ཞིག་དང་ངའི་ཨ་མ་ནི་དངོས་ལུགས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན།
chemist
unknown
linguatools
རྫིག་ཉམས། [rdzig nyams]
ཁོའི་སྐད་ལ་རྫིག་ཉམས་ཆེ།
awe-inspiring adjective
His voice is awe-inspiring.
obdivuhodný

Tibetan-English Dictionary
རྫུན་མ། [rdzun ma]
ངས་བལྟས་ན་འདི་ནི་སྒོར་མོ་རྫུན་མ་ཡིན་པ་འདྲ།
counterfeit noun
unknown
linguatools
རྫོང་། [rdzong]
རྫོང་དེ་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་ཉེ་སར་ལས།
county
unknown
linguatools
རྫོང་སྐལ། [rdzong skal]
བག་མའི་རྫོང་སྐལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
dowry
unknown
linguatools
རྫོང་དཔོན། [rdzong dpon]
རྫོང་དཔོན་དེ་བརྗེས་མ་ཐག་ཡིན།
county magistrate noun
unknown
linguatools
རྫོང་བ། [rdzong ba]
བག་མའི་རྫོང་བའི་ནང་དུ་གཡག་གསུམ་ཡོད།
dowry
unknown
linguatools

 
Random term
newspaper ཚགས་པར། [tshags par]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)