Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
daily
ཉིན་རེ། [nyin re]
ཉིན་རེར་དབྱིན་སྐད་ཤོད།
unknown
linguatools
daily
ཉིན་ལྟར། [nyin ltar]
ངས་ཉིན་ལྟར་སྨན་རིལ་བེ་ཐ་མེན་རེ་བཏུང་།
denně

linguatools
dairy plant
འབྲོག་ལས་ཁང་། ['brog las khang]
འབྲོག་ལས་ཁང་དེས་འོ་སྤྲི་དང་ཆུར་བ།ཞོ་བཅས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད།
unknown
linguatools
dakini noun
མཁའ་འགྲོ། [mkha' 'gro]
unknown
linguatools
dam noun
The dam restrained the lake's water.
རགས། [rags]
རགས་དེས་མཚོ་ཆུ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས།
unknown
linguatools
damage noun
What was the damage to your crops from the heavy rain?
གནོད་འཚེ། [gnod 'tshe]
ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ལོ་ཏོག་ལ་གནོད་འཚེ་ཅི་ཙམ་ཐེབས།
škoda
Jakou škodu utrpěla tvá sklizeň následkem přívalových dešťů?

linguatools
damned
ཞེན་པ་ལོག [zhen pa log]
ང་དུ་ཆང་ལ་ཞེན་པ་ལོག
unknown
linguatools
dampness noun
The dampness of the weather made me uncomfortable.
བརླན་གཤེར། [brlan gsher]
ནམཟླའི་བརླན་གཤེར་གྱིས་ང་བདེ་རུ་མི་འཇུག
unknown
linguatools
dance verb
གར་འཁྲབ་པ། [gar 'khrab pa]
unknown
linguatools
dance noun
བྲོ། [bro]
བྲོ་དེ་ཐུང་རུང་ངར་ཤུགས་ཆེ།
tanec

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 42 43

 
Random term
unify ཆིག་སྒྲིལ་བཟོ་བ། [chig sgril bzo ba]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)