Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
deep adjective
གཏིང་ཟབ། [gting zab]
ཁོ་མོར་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཚོར་འདུ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད།
unknown
linguatools
deep adjective
He sings in a deep voice.
རོམ་པོ། [rom po]
ཁོས་སྐད་རོམ་་པོས་གླུ་དབྱངས་བླངས།
unknown
linguatools
deeply
གཏིང་ནས། [gting nas]
ཁོ་རང་ང་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ།
unknown
linguatools
defeat noun
The coach was angry with his team's defeat.
ཕམ་ཁ། [pham kha]
རུ་ཁག་ལ་ཕམ་ཁ་ཐེབས་པས་རྩལ་ཁྲིད་པ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས།
unknown
linguatools
defect noun
The new washing machine has a serious defect the tub won’t hold water.
སྐྱོན་ཆ། [skyon cha]
ལྭ་བ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་བ་དེ་ལ་ཆུ་འཛར་བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད།
vada

linguatools
defence noun
འགོག་སྲུང་། ['gog srung]
སློག་པ་འདིས་གྲང་ལྷགས་འགོག་སྲུང་བཟང་བོ་བྱེད་ཐུབ།
unknown
linguatools
defend verb
After his defense he was finally resealed from prison.
དག་འབུད་བྱེད། [dag 'bud byed]
ཁོས་རང་ཉིད་དག་འབུད་བྱས་མཐར་བཙོན་ལས་གྲོལ།
hájit
Poté co se obhájil byl nakonec propuštěn z vězení.

linguatools
defend verb
སྲུང་སྐྱོབ། [srung skyob]
bránit

linguatools
defendant noun
The defendant could not hire a lawyer and lost the law case.
གྱོད་ཡ། [gyod ya]
གྱོད་ཡ་དེས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་མ་ཐུབ་པས་གཏུག་བཤེར་ལས་ཕམ།
unknown
linguatools
defendant noun
The defendant could not hire a lawyer and lost the law case.
གྱོད་ཡ། [gyod ya]
གྱོད་ཡ་དེས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་མ་ཐུབ་པས་གཏུག་བཤེར་ལས་ཕམ།
obžalovaný

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
repentance བློ་འགྱོད། [blo 'gyod]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)