Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
dancer noun
The dancer was tired after her performance.
གར་མཁན་མ། [gar mkhan ma]
གར་མཁན་མ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་རྗེས་ཐང་ཆད།
unknown
linguatools
dancer noun
གར་མཁན། [gar mkhan]
unknown
linguatools
dancer noun
The dancer was tired after her performance.
གར་མཁན། [gar mkhan]
གར་མཁན་མ་དེ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་རྗེས་ཐང་ཆད།
tanečník

linguatools
dandy noun
Looking at his hair and clothes I know he's a dandy.
རྐྱལ་སྟོང་། [rkyal stong]
ཁོའི་སྐྲ་དང་གོན་པ་ལ་བལྟས་ན།ངས་ཁོ་ནི་རྐྱལ་སྟོང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས།
frajer

linguatools
danger noun
there is some danger in lending him money.
ཉེན་ཁ། [nyen kha]
ཁོ་ལ་སྒོར་མོ་བསྐྱིས་རྒྱུ་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ།
nebezpečí

linguatools
dangerous adjective
Rinding a motorcycle can be dangerous.
ཉེནཁ་ཅན། [nyenakha can]
སྦག་སྦག་འཁོར་ལོ་ལ་བསྐྱོན་པ་ནི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྲིད།
unknown
linguatools
dark adjective
After sunset the Earth is dark.
མུན་ནག། [mun nag]
ཉི་མ་ནུབ་རྗེས།ས་གཞི་ལ་མུན་ནག་འཐིབས།
tmavý
Po západu slunce je zemský povrch tmavý.

linguatools
darkness noun
སྨག [smag]
མཚན་སྨག་གི་ནང་དུ་ཁོས་ཅི་ཡང་མཐོང་མ་ཐུབ།
unknown
linguatools
data
ལས་གཞི། [las gzhi]
unknown
linguatools
daughter noun
བུ་མོ། [bu mo]
ངའི་བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།
unknown
linguatools

 
Random term
habitat རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགྲོའི་རང་བྱུང་གནས་ཡུལ། [rtsi shing dang dud 'gro'i rang byung gnas yul]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)