Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
delusion noun
རེ་སྟོང་། [re stong]
unknown
linguatools
delusion noun
Your belief that you can have instant happiness is delusion.
རེ་སྟོང་། [re stong]
ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ལ་འཕྲལ་དུ་བདེ་སྐྱིད་འཐོབ་ཐུབ་པར་བསམ་པ་དེ་ནི་རེ་སྟོང་ཡིན།
unknown
linguatools
demage noun
The flood damaged the village.
གནོད་སྐྱོན། [gnod skyon]
ཆུ་ལོག་དེས་གྲོང་གསེབ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་པ་རེད།
poškození
Povodně poškodily vesnici.

Tibetan-English Dictionary
demarcation noun
དབྱེ་མཚམས། [dbye mtshams]
རི་རྒྱུད་ཅིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་ཡིན།
unknown
linguatools
demarcation line and so on
མཚམས། [mtshams]
རི་བོ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད།
unknown
linguatools
democracy noun
དམངས་གཙོ། [dmangs gtso]
དམངས་གཙོ་ནི་དབང་སྒྱུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན།
unknown
linguatools
democratic element noun
དམངས་གཙོའི་མི་སྣ། [dmangs gtso'i mi sna]
དམངས་གཙོའི་མི་སྣ་ལ་སྲིད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད།
unknown
linguatools
democratic republic noun
དམངས་གཙོ་སྤྱི་མཐུན། [dmangs gtso spyi mthun]
ཁྱོད་ཧན་གོ་དམངས་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སོང་མྱོང་ངམ།
unknown
linguatools
demographic adjective
སྐྱེ་འཆིའི་གྲངས་ཚད་རེའུ་མིག་གི [skye 'chi'i grangs tshad re'u mig gi]
unknown
linguatools
demography noun
སྐྱེ་འཆིའི་གྲངས་ཚད་རེའུ་མིག [skye 'chi'i grangs tshad re'u mig]
unknown
linguatools

 
Random term
wholeheartedly བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ཏུ། [blo gcig sems gcig tu]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)