Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
crowd noun
The audience was a huge crowd.
དཔུང་། [dpung ]
ལྟད་མོ་བ་ནི་དཔུང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།
dav
Obecenstvo [tvořil] obrovský dav.

Tibetan-English Dictionary
crowd noun
མི་ཁྱུ། [mi khyu]
མི་ཁྱུ་དེ་གཞུང་ལམ་དེད་ནས་བསྐྱོད།
dav

linguatools
crowd noun
There was a crowd at the cinema last evening.
འཚང་ཀ། ['tshang ka]
མདང་དགོང་གློག་བརྙན་ཁང་དུ་འཚང་ཁ་ཡོད།
dav
Včera večer byl v kině dav.

linguatools
tax noun
Does the price include tax?
ཁྲལ། [khral]
རིན་གོང་དེའི་ནང་དུ་ཁྲལ་ཨེ་འདུས།
daň

linguatools
agriculture tax noun
We pay the agricultural tax with grain.
ཞིང་ཁྲལ། [zhing khral]
ང་ཚོས་འབྲུ་རིགས་ཀྱིས་ཞིང་ཁྲལ་འཇལ།
daň z polností
Daň z polností odvádíme v rýži.

Tibetan-English Dictionary
debut noun
གསར་བྱུང་། [gsar byung ]
debut

linguatools
decoration noun
Where did you buy this decoration?
མཛེས་འཆོས། [mdzes 'chos]
ཁྱོད་ཀྱིས་མཛེས་ཆོས་དེ་གང་ནས་ཉོས་པ་ཡིན།
dekorace

Tibetan-English Dictionary
delegate verb
འཐུས་ཚབ་གཏོང་བ། ['thus tshab gtong ba]
delegovat

linguatools
daily
ཉིན་ལྟར། [nyin ltar]
ངས་ཉིན་ལྟར་སྨན་རིལ་བེ་ཐ་མེན་རེ་བཏུང་།
denně

linguatools
diary noun
ཉིན་ཐོ། [nyin tho]
ངའི་ཉིན་ཐོ་མ་ཀློག་ཅིག
deník

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Random term
loss གོད་ཁ། [god kha]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)