Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
two sides noun
Every disagreement has two sides.
ཕྱོགས་གཉིས། [phyogs gnyis]
བཞེད་པ་ཐ་དད་ཚང་མ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་ཡོད།
dvě strany

Tibetan-English Dictionary
to give verb
སྤྲོད། [sprod]
dát

linguatools
dosage noun
How much of this solution is required to drink with a single dose of medicine?
ཐུན། [thun]
སྨན་ཐུན་གཅིག་ལ་སྨན་ཆུ་འདི་ག་ཚོད་འཐུང་དགོས།
dávka
Kolik toho roztoku je třeba vypít spolu s jednou dávkou léku?

linguatools
long before
Long before I went abroad I studied English.
སྔ་མོ་ནས། [snga mo nas]
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་སོང་གོང་གི་དུས་སྔ་མོ་ནས་ངས་དབྱིན་ཡིག་སྦྱངས།
dávno předtím

Tibetan-English Dictionary
child noun
My child started school this year.
ཕྲུ་གུ། [phru gu]
ངའི་ཕྲུ་གུ་ད་ལོར་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་འགོ་བརྩམས།
dítě
Moje dítě letos nastoupilo do školy.

linguatools
child noun
བུ་ཕྲུག [bu phrug]
རྩྭ་ཐང་དུ་བུ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ལུག་འཚོ་ཞིང་མཆོངས་རྩེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
dítě

linguatools
child noun
བྱིས་པ། [byis pa]
བྱིས་པ་དེ་ལོ་ཚོད་ལ་མཚོན་ན་གཟུགས་རིང་།
dítě

linguatools
young girl noun
བུ་མོ་ཆུང་ཅུང་། [bu mo chung cung ]
dívka

linguatools
grandfather noun
My grandfather celebrated his eightieth birthday yesterday.
མེས་པོ། [mes po]
ཁ་སང་ངའི་མེས་པོས་གྱ་སྟོན་བྱས།
dědeček

linguatools
heritage noun
ནོར་སྐལ། [nor skal]
dědictví

linguatools

 
Random term
to flourish འབར། ['bar]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)