Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
assumption noun
My assumption is that we will not have class on Saturday.
འོལ་ཚོད། ['ol tshod]
ངའི་འོལ་ཚོད་ལ་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ང་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།
domněnka

Tibetan-English Dictionary
home noun
Where is your home?
ཡུལ། [yul]
ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་གང་ན་ཡོད།
domov
Kde je tvůj domov?

linguatools
house owner noun
The house owner wants me to pay more rent.
ཁང་བདག [khang bdag]
ཁང་བདག་གིས་ང་ལ་ཁང་གླ་སྔར་ལས་མང་པོ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་འདོད།
domácí
Domácí po mě chce, abych platil vyšší nájem.

Tibetan-English Dictionary
homework noun
This morning our teacher said You must finish the math homework by tomorrow morning or you will be punished.
བསྐྱར་སྦྱོང་། [bskyar sbyong ]
དེ་རིང་སྔ་དྲོར། ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་གྱིས་ཁྱོད་ཚོས་སང་ཉིན་སྔ་དྲོའི་བར་དུ་བསྐྱར་སྦྱོང་བྱས་ཚར་དགོས། དེ་མིན་ཆད་པ་གཅོས་ངེས་ཅེས་ལབ་བྱུང་།
domácí úkol

linguatools
homework noun
Did you finish yesterday 's homework?
སྦྱང་བྱ། [sbyang bya]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་སང་གི་སྦྱང་བྱ་ཨེ་ཚར།
domácí úkol

Tibetan-English Dictionary
letter noun
གསུང་འཕྲིན། [gsung 'phrin]
dopis

linguatools
supplement noun
Take some vitamin C everyday as a dietary supplement.
ཟུར་སྣོན། [zur snon]
ཉིན་རེར་ཟ་མའི་ཟུར་སྣོན་ལ་འཚོ་བཅུད་Cའགའ་རེ་ཐུངས།
doplněk

Tibetan-English Dictionary
recommend verb
སློབ་སྟོན་བྱེད་པ། [slob ston byed pa]
doporučit

linguatools
accompaniment noun
I [have to] admit, that [thanks to] your accompaniment on my way home I felt safe.
སྐྱེལ་མ། [skyel ma]
ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པ་དེས་ང་ལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྐྱེས་སུ་བཅུག
doprovod
Přiznávám, že [díky] tvému doprovodu na cestě zpět domů jsem se cítil bezpečně.

Tibetan-English Dictionary
retinue noun
The famous politician was surrounded by a large retinue of assistants.
འཁོར། ['khor]
ཆབ་སྲིད་པ་གྲགས་ཅན་དེ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བསྐོར།
doprovod

linguatools

 
Random term
air current རླུང་རྒྱུན། [rlung rgyun]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)