Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
decade noun
ལོ་བཅུའི་དུས་ཡུན། [lo bcu'i dus yun]
desetiletí

linguatools
tenth noun
A tenth of one hundred is ten.
བཅུ་ཆ། [bcu cha]
བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་ནི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡིན།
desetina

linguatools
plank noun
This plank is made of pine.
ཤིང་ལེབ། [shing leb]
ཤིང་ལེབ་འདི་ནི་གསོམ་ཤིང་ལས་བཟོས།
deska
Tato deska je vyrobena z borovice.

Tibetan-English Dictionary
nineteen
Nineteen times two is thirty-eight.
བཅུ་དགུ [bcu dgu]
བཅུ་དགུ་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་ཚེ་སོ་བརྒྱད་ཡིན།
devatenáct
Devatenáctkrát dva je třicet osm.

unknown
nine noun
I have nine uncles.
དགུ། [dgu]
ང་ལ་ཨ་ཁུ་དགུ་ཡོད།
devět
Mám devět strýců.

linguatools
sanitizer
དུག་སེལ། [dug sel]
dezinfekční prostředek

unknown
umbrella noun
This umbrella is made of plastic and cloth.
ཆར་གདུགས། [char gdugs]
ཆར་གདུགས་འདི་འགྱིག་དང་རས་ལས་བཟོས་པ་ཡིན།
deštník

linguatools
rainwater noun
I like to drink rainwater.
ཆར་ཆུ། [char chu]
ང་ཆར་ཆུ་བཏུང་བར་དགའ།
dešťová voda
Rád piju dešťovou vodu.

unknown
dialect noun
Can you understand my local Tibetan dialect?
ཡུལ་སྐད། [yul skad]
ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་འདི་ཧ་ཨེ་གོ
dialekt

Tibetan-English Dictionary
dictatorship noun
The world has few countries where a dictatorship is the form of government.
སྒེར་གཅོད། [sger gcod]
འཛམ་གླིང་དུ་སྲིད་འཛིན་སྒེར་གཅོད་གྱི་རྣམ་པ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད།
diktatura

linguatools

 
Random term
to die དབུགས་ཆད། [dbugs chad]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)