Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
proof noun
བདེན་དཔང་། [bden dpang ]
důkaz

linguatools
thorough adjective
Let's make a thorough cleaning of the apartment.
མཐིལ་ཕྱིན། [mthil phyin]
ང་ཚོས་ཁང་བ་ལ་གཙང་ཕྱག་མཐིལ་ཕྱིན་ཞིག་བྱ།
důkladný

Tibetan-English Dictionary
careful adjective
ཞིབ། [zhib]
důkladný

linguatools
important affair noun
I have to leave now because I have an important affair to attend to.
དོན་ཆེན། [don chen]
ང་དོན་ཆེན་ཞིག་ལ་ཞུགས་དགོས་པས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲོ་དགོས་འདུག
důležitá záležitost
Protože se musím zúčastnit jedné důležité záležitosti, musím teď odejít.

Tibetan-English Dictionary
house noun
The house was made mostly stone.
ཁང་པ། [khang pa]
ཁང་པ་འདི་གཙོ་བོ་རྡོ་ལས་བཟོས།
dům

Tibetan-English Dictionary
implication noun
Have you thought about the implication of your actions?
ཤུགས་བསྟན། [shugs bstan]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཤུགས་བསྟན་ལ་འདང་བརྒྱབ་བམ།
důsledek

Tibetan-English Dictionary
confidence noun
He has much confidence in being able to learn English.
གདེང་ཚོད། [gdeng tshod]
དབྱིན་ཡིག་སྦྱོང་ཐུབ་པར་ཁོ་ལ་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡོད།
důvěra

Tibetan-English Dictionary
bosom friend noun
She has been my bosom friend for two decades.
གཉེན་གྲོགས། [gnyen grogs]
ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་ཁོ་མོ་ནི་ངའི་གཉེན་གྲོགས་ཡིན།
důvěrný přítel

Tibetan-English Dictionary
bosom friend noun
He has been my bosom friend since childhood.
མཛའ་གྲོགས། [mdza' grogs]
བྱིས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་ཁོ་ནི་ངའི་མཛའ་གྲོགས་ཡིན།
důvěrný přítel

Tibetan-English Dictionary
juice noun
Do you like orange juice?
ཉིང་ཁུ། [nying khu]
ཁྱོད་ཚ་ལུ་མའི་ཉིང་ཁུ་ལ་ཨེ་དགའ།
džus

linguatools
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Next →

 
Random term
manacle ལྕགས་སྒྲོག [lcags sgrog]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)