Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
thank
Thank you with all my heart for your help.
ཐུགས་རྗེ་ཆེ། [thugs rje che]
ཁྱོད་ཀྱིས་རོགས་བྱས་པར་སེམས་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
děkuji
Z celého srdce ti děkuji za pomoc.

linguatools
cannon noun
After the battle the cannon were quite.
མེ་སྒྱོགས། [me sgyogs]
འཐབ་འཁྲུག་གི་རྗེས་ནས་མེ་སྒྱོགས་ལ་གྲགས་རྒྱུ་མེད།
dělo

Tibetan-English Dictionary
cannon noun
མེ་སྒྱོགས། [me sgyogs]
dělo

linguatools
womb noun
བུ་སྣོད། [bu snod]
děloha

linguatools
childhood noun
My childhood was not happy.
བྱིས་པའི་གནས་སྐབས། [byis pa'i gnas skabs]
ངའི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ནི་སྐྱིད་པོ་ཞིག་མིན།
dětství
Moje dětství nebylo šťastné.

linguatools
wood noun
ཤིང་ [shing ]
dřevo

unknown
wooden ladle noun
གཟར་བུ། [gzar bu]
dřevěná naběračka

linguatools
wooden adjective
This is a wooden cup.
ཤིང་གི [shing gi]
འདི་ཤིང་གི་ཕོར་བ་རེད།
dřevěný
Tohle je dřevěný hrnek.

linguatools
in the past adjective
In the past I often drank liquor but I don't now.
སྔོན་ཆད། [sngon chad]
སྔོན་ཆད་ངས་རྒྱུན་པར་ཆང་འཐུངས་མོད་ད་ལྟ་ངས་མི་འཐུང་།
dříve

Tibetan-English Dictionary
proof noun
What proof can you offer that he is the criminal?
ཁུངས་སྐྱེལ། [khungs skyel]
ཁོ་ནི་ཉེ་ས་ཅན་ཡིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཅི་ཞིག་འདོན་ཐུབ།
důkaz

linguatools

 
Random term
dancer གར་མཁན། [gar mkhan]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)