Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཆ་འགྲིག་པོ། [cha 'grig po]
ཁྱོ་ཤུག་གསར་པ་དེ་ཆ་འགྲིག་པོ་རེད།
well matched adjective
The newly-weds are well matched.
unknown
Tibetan English Dictionary
ཆ་རྒྱུས། [cha rgyus]
ཁོ་ས་གནས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཆེན་པོ་ཡོད།
familiarity noun
He had great familiarity with local culture.
unknown
Tibetan English Dictionary
ཆ་གཅིག [cha gcig]
ངས་ལྷམ་གསར་བ་ཆ་གཅིག་ཉོས།
one pair noun
I bought one pair of shoes.
pár

Tibetan-English Dictionary
ཆ་སྙོམས། [cha snyoms]
ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་ཉིན་རེར་སློབ་མ་གསུམ་རེ་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཆད་འགྲོ
average noun
On average, three students are absent daily from class.
průměr

Tibetan-English Dictionary
ཆ་ཚང་། [cha tshang]
གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ལུག་ཤ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཟོས།
whole adjective
We ate nearly a whole sheep in a week.
celý

Tibetan-English Dictionary
ཆགས་པ། [chags pa]
ཆང་གིས་བཟི་ཚེ་ཁོས་རང་གི་ཆགས་པ་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ།
lust noun
He could not control his lust once he was drunk.
chtivost

Tibetan-English Dictionary
ཆག་སྒོ། [chag sgo]
རླངས་འཁོར་གྱི་ཆག་སྒོ་ལས་མི་གཉིས་ཤི
accident noun
Two people died in the car accident.
nehoda

Tibetan-English Dictionary
ཆག་རོ། [chag ro]
སྡེར་མའི་ཆག་རོ་ཐང་ལ་ཐོར།
broken pieces noun
The broken pieces of the plate lay scattered on the floor.
rozbité kousky

Tibetan-English Dictionary
ཆད། [chad]
ངས་གཞན་སུ་ལའང་དོམ་ཆད་མི་འདོད།
owe verb
I do not like to owe anyone anything.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ཆང་ཁང་། [chang khang]
ཐག་ཆེས་ཉེ་པའི་ཆང་ཁང་གང་ན་ཡོད།
bar noun
Where is the nearest bar?
bar
Kde je nejbližší bar?

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 23 24

 
Random term
inter སྦེད་པ། [sbed pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)