Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
China noun
ཙི་ན། [tsi na]
Čína
Cf. the traditional yet still wide-spread term རྒྱ་ནག
linguatools
China noun
རྒྱ་ནག [rgya nag]
Čína

unknown
Chinese / Han noun
His mother is Han and his father is Mongolian.
རྒྱ་རིགས། [rgya rigs]
ཁོའི་ཨ་མ་ནི་རྒྱ་རིགས་དང་ཨ་ཕ་ནི་སོག་རིགས་ཡིན།
Číňan
Jeho matka je Číňanka a otec Mongol.

linguatools
Chinese character noun
I am able to read both Tibetan and Chinese characters.
རྒྱ་ཡིག [rgya yig]
ངས་བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་གཉིས་ཀ་ཀློག་ཐུབ།
čínský znak
Jsem schopen číst tibetské písmo i čínské znaky.

linguatools
cabbage noun
ལོ་འཁོར་པད་ཚལ། [lo 'khor pad tshal]
unknown
linguatools
cabin noun
རྩྭ་ཁང་། [rtswa khang]
unknown
linguatools
cabinet minister noun
ཞབས་པད། [zhabs pad]
unknown
linguatools
cadet noun
གསར་སྦྱོང་པ། [gsar sbyong pa]
unknown
linguatools
cadre noun
གཞུང་དོན་མི་སྣ། [gzhung don mi sna]
ཁོ་ལ་གཞུང་དོན་མི་སྣའི་བྱ་བ་ཐོབ།
kádr

linguatools
calculate verb
བརྩི་བ། [brtsi ba]
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 62 63

 
Random term
minimum ཉུང་མཐའ། [nyung mtha']
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)