Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
བློ་མོས། [blo mos]
ཁོ་མོ་ལ་གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་གོང་ཁྱོད་ལ་ཁོ་མོའི་ཕ་མའི་བློ་མོས་ཨེ་འཁེལ།
consent noun
Did you obtain her parent's consent before marrying her?
souhlas

Tibetan-English Dictionary
བློ་རྩ། [blo rtsa]
ང་བྱ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པར་སེམས་ཤུགས་ཡོད།
willpower noun
I've got the willpower to do it.
síla vůle

linguatools
བློ་སྦྱོང། [blo sbyong]
ཀློག་འདོན་ནི་བློ་སྦྱོང་གི་ཐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན།
mental training noun
Reading is a good form of mental training.
cvičení mysli
Čtení je skvělý způsob cvičení mysli.

Tibetan-English Dictionary
བློ་གསལ། [blo gsal]
ཁོ་ནི་གླེན་པ་ཞིག་མིན།ཁོ་ནི་མི་ཧ་ཅང་བློ་གསལ་ཞིག་རེད།
clever adjective
bystrý

linguatools
དབང་། [dbang]
ང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་མེད།
authority noun
I don't have the authority to make that decision.
autorita

Tibetan-English Dictionary
དབང་གིས། [dbang gis]
ཐན་པའི་དབང་གིས་ལོ་ཏོག་གི་ཐོན་ཚད་དམའ།
as a result of
As a result of the drought, crop yields were low.
kvůli
Kvůli povodním byla malá úroda.

Tibetan-English Dictionary
དབང་ཐང་། [dbang thang]
དཔོན་མི་དེ་ལ་དབང་ཐང་ཅི་འདྲ་ཡོད།
power noun
How much power does that official have?
moc

Tibetan-English Dictionary
དབང་སྒྱུར། [dbang sgyur]
དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱིས་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་ཧ་ལམ་ཡོངས་སུ་དབང་སྒྱུར་བྱས།
controlling
unknown
linguatools
དབང་བོ། [dbang bo]
ངས་དབང་བོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་བྱེད་ཐུབ།
the senses noun
I see, feel, taste, and hear through my senses.
smysly

Tibetan-English Dictionary
དབྱངས་རྩོམ་མཁན། [dbyangs rtsom mkhan]
ཁོ་ནི་རོལ་མོའི་དབྱངས་རྟ་གྲགས་ཅན་འགའི་དབྱངས་རྩོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
composer noun
unknown
linguatools

 
Random term
consultant སློབ་སྟོན་པ། []
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)