Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Bon noun
He is an expert on the history of Bon.
བོན། [bon]
བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁོ་ནི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན།
bön
Je specialistou na historii bönu.

Tibetan-English Dictionary
Bon religion noun
His belief is in accordance with the Bon religion.
བོན་ཆོས། [bon chos]
ཁོའི་དད་པ་བོན་ཆོས་ལ་འཁྱུད།
bönistické náboženství
Jeho víra souzní s bönistickým náboženstvím.

Tibetan-English Dictionary
Buddha noun
Beseech the Buddha for knowledge.
སྟོན་པ། [ston pa]
སྟོན་པ་ལས་ཤེས་བྱ་ཞུ།
Buddha
Žádám slova Buddhy.

linguatools
Buddhist tradition noun
Buddhist tradition has many believers in Asia.
སྟོན་པའི་ཆོས་ལུགས། [ston pa'i chos lugs]
ཨ་ཤེ་ཡ་ན་སྟོན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་བ་མང་པོ་ཡོད།
buddhistická tradice
V Asii je mnoho následovníků buddhistické tradice.
opisný tvar slova "buddhismus", doslova "tradice nauky Učitele" (tj. Buddhy, příp. buddhů)
Tibetan-English Dictionary
babysitter noun
We should ask the babysitter to take care of the children tomorrow evening.
བུ་རྫི། [bu rdzi]
ང་ཚོས་བུ་རྫི་ལ་སང་ཉིན་དགོང་མོར་བྱིས་པ་གཉོར་དུ་འཇུག་དགོས།
chůva

Tibetan-English Dictionary
bachelor noun
He was a bachelor until the age of fifty.
ཕོ་རྐྱང་། [pho rkyang]
ཁོ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་འབུད་རེག་བར་དུ་ཕོ་རྐྱང་དུ་ལུས།
starý mládenec

linguatools
backbone noun
Backbone meat is very tasty.
རྒལ་ཚིགས། [rgal tshigs]
རྒལ་ཚིགས་ཀྱི་ཤ་ནི་ཧ་ཅང་ཞིམ་པོ་འདུག་
páteř
Maso od páteře je velice chutné.

Tibetan-English Dictionary
background noun
What is your background?
རྒྱབ་ལྗོངས། [rgyab ljongs]
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
pozadí

Tibetan-English Dictionary
bacteria noun
I saw the bacteria with the microscope.
ནད་འབུ། [nad 'bu]
ངས་ཕྲ་མཐོང་མེ་ཤེལ་ལས་ནད་འབུ་མཐོང་།
bakterie

Tibetan-English Dictionary
bad adjective
Bad is the opposite of good.
ངན། [ngan]
ངན་ནི་བཟང་གི་འགལ་ཟླ་ཡིནཞ
špatný

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 20 21

 
Random term
in the past སྔོན་ཆད། [sngon chad]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)