Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
the Buddha noun
The Buddha is deeply respected by Tibetans.
ཀུན་མཁྱེན། [kun mkhyen]
ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ནི་བོད་མིས་སྤྱི་བོར་འཛིན།
Buddha
Tibeťané hluboce uctívají Buddhu.

linguatools
Buddha noun
Beseech the Buddha for knowledge.
སྟོན་པ། [ston pa]
སྟོན་པ་ལས་ཤེས་བྱ་ཞུ།
Buddha
Žádám slova Buddhy.

linguatools
bacteria noun
I saw the bacteria with the microscope.
ནད་འབུ། [nad 'bu]
ངས་ཕྲ་མཐོང་མེ་ཤེལ་ལས་ནད་འབུ་མཐོང་།
bakterie

Tibetan-English Dictionary
bamboo noun
Pandas like to eat bamboo.
སྨྱུག་མ། [smyug ma]
དོམ་ཁྲ་སྨྱུག་མ་ཟ་བར་དགའ།
bambus
Pandy rády jedí bambus.

Tibetan-English Dictionary
bank noun
I save my money in the bank.
དངུལ་ཁང་། [dngul khang]
ངས་རང་གི་སྒོར་མོ་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ།
banka

Tibetan-English Dictionary
bar noun
Where is the nearest bar?
ཆང་ཁང་། [chang khang]
ཐག་ཆེས་ཉེ་པའི་ཆང་ཁང་གང་ན་ཡོད།
bar
Kde je nejbližší bar?

Tibetan-English Dictionary
colorful adjective
This is a colorful skirt .
མདོག་ཅན། [mdog can]
འདི་ནི་སྨད་གཡོགས་མདོག་ཅན་ཞིག་རེད།
barevný

v
color noun
Red, green, blue, yellow, black, and white are some of the most common colors.
ཁ་དོག [kha dog]
དམར་བོ་དང་ལྗང་ཁུ། སྔོན་པོ། སེར་པོ། ནག་པོ། དཀར་བོ་བཅས་ནི་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁ་དོག་འགའ་ཡིན།
barva
Červená, zelená, modrá, žlutá a černá spolu s bílou jsou jedny z nejběžnějších barev.

linguatools
color noun
What is your favorite color?
མདོག [mdog]
ཁྱོད་ཆེས་དགའ་བའི་མདོག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
barva

Tibetan-English Dictionary
colour noun
Red is my favourite colour.
ཚོན་མདོག [tshon mdog]
དམར་པོ་ནི་ཆེས་དགའ་བའི་ཚོན་མདོག་ཡིན།
barva
Červená je má oblíbená barva.

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8

 
Random term
fantasy རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ། [rnam rtog gi spros pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)