Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
flat noun
My flat is on the seventh floor.
སྡོད་ཁང་། [sdod khang]
ངའི་སྡོད་ཁང་བདུན་ཐོག་ན་ཡོད།
byt
Můj byt je na sedmém podlaží.

Tibetan-English Dictionary
wonderful adjective
He is a wonderful actor.
རྨད། [rmad]
ཁོ་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་རེད།
báječný

linguatools
white adjective
The beautiful white snow covered the grassland.
དཀར་པོ། [dkar po]
ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁ་བ་དཀར་བོས་རྩྭ་ཐང་ཁེབས།
bílý

linguatools
beat verb
I do not want to beat my children.
རྡུང་། [rdung]
ངས་རང་གི་བྱིས་པ་ལ་རྡུང་མི་འདོད།
bít

Tibetan-English Dictionary
beating verb
Beating students makes them angry.
རྡུང་རྡེག། [rdung rdeg]
སློབ་མ་ལ་རྡུང་རྡེག་བྱས་པ་དེས་ཁོ་ཚོར་ཁོང་ཁྲོ་བཟོ་སྲིད།
bít

linguatools
Bon noun
He is an expert on the history of Bon.
བོན། [bon]
བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁོ་ནི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན།
bön
Je specialistou na historii bönu.

Tibetan-English Dictionary
Bon religion noun
His belief is in accordance with the Bon religion.
བོན་ཆོས། [bon chos]
ཁོའི་དད་པ་བོན་ཆོས་ལ་འཁྱུད།
bönistické náboženství
Jeho víra souzní s bönistickým náboženstvím.

Tibetan-English Dictionary
bull noun
The bull knew that it would be slaughtered and bellowed.
གླང་། [glang]
གླང་གིས་རང་ལ་དམར་གསོད་འཐོབ་རྒྱུ་ཤེས་ནས་ངུ་སྐད་བཏོན།
býk
Býk věděl, že bude poražen a [smutně] zabučel.

linguatools
become verb
Nobody wants to become poor.
འགྱུར་བ། ['gyur ba]
མེད་པོ་ལ་འགྱུར་འདོད་མཁན་མེད།
být

linguatools
be acquainted verb
འདྲིས། ['dris]
být obeznámen

linguatools

 
Random term
regardless བརྩི་མེད། [brtsi med]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)