Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Academy of Sciences noun
He is a member of the Chinese Academy of Sciences.
ཚན་རིག་ཁང་། [tshan rig khang]
ཁོ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཚན་རིག་ཁང་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།
akademie věd
Je členem čínské akademie věd.

Tibetan-English Dictionary
Acute Mountain Sickness noun
The symptoms of Acute Mountain Sickness are dizziness and headache.
རྫ་དུག [rdza dug]
རྫ་དུག་གི་ནད་རྟགས་ནི་མགོ་ཡོམ་ཡོམ་དང་མགོ་ནད་རེད།
akutní horská nemoc
Symptomy akutní horské nemoci jsou motání a bolest hlavy.

Tibetan-English Dictionary
Asia noun
China is in Asia.
ཡ་གླིང་། [ya gling]
རྒྱ་ནག་ནི་ཡ་གླིང་དུ་ཡོད།
Asie
Čína je v Asii.

Tibetan-English Dictionary
Auspicious goodness [to you]!
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། [bkra shis bde legs]
Přízeň [a] dobrotu [tobě]!
Used primarily in exile as a form of greeting or congratulation similar to "Good luck", "Hello" etc.
linguatools
a call for action noun
A call for action to solve this problem is needed.
འབོད་སྐུལ། ['bod skul]
གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་པར་འབོད་སྐུལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དགོས་མཁོ་ཆེ།
výzva

Tibetan-English Dictionary
a customary saying noun
I have heard that customary saying many tomes before.
ཟེར་སྲོལ། [zer srol]
ངས་ཟེར་སྲོལ་དེ་ཐེངས་མང་པོར་ཐོས་མྱོང་།
rčení
To rčení jsem slyšel již mnohokrát.

Tibetan-English Dictionary
a few
Only a few Tibetans speak Spanish well.
ཁ་ཅིག། [kha cig]
བོད་མི་ཁ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་སི་ཕེན་སྐད་བཤད་མི་ཤེས།
málo

Tibetan-English Dictionary
a few adjective
ཉུང་ཤས། [nyung shas]
ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་མང་བོ་ཀློག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཉུང་ཤས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།
unknown
linguatools
a few
I only have a few friends.
རེ་འགའ། [re 'ga']
ང་ལ་གྲོགས་པོ་འགའ་རེ་ལས་མེད།
málo

Tibetan-English Dictionary
a few times
I've been to Beijing a few times.
ཐེངས་འགའ། [thengs 'ga']
ང་པེ་ཅིན་ལ་ཐེངས་འགའ་སོང་།
několikrát
Několikrát jsem byl v Pekingu.

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 25 26

 
Random term
attack ཕར་རྒོལ། [phar rgol]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)