Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Asia noun
China is in Asia.
ཡ་གླིང་། [ya gling]
རྒྱ་ནག་ནི་ཡ་གླིང་དུ་ཡོད།
Asie
Čína je v Asii.

Tibetan-English Dictionary
absolutely
I absolutely disagree with you.
རྦད་དེ། [rbad de]
ང་ཁྱོད་དང་རྦད་དེ་མི་འཐད།
absolutně
Absolutně s tebou nesouhlasím.

linguatools
graduate noun
གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་པ། [gtsug lag slob thon pa]
absolvent

linguatools
agronomy noun
Agronomy is the study of crops.
སོ་ནམ་རིག་པ། [so nam rig pa]
སོ་ནམ་རིག་པ་ནི་ལོ་ཏོག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བསྟན་པ་ཡིན།
agronomie
Agronomie je naukou zkoumající (zemědělské) výnosy.

Tibetan-English Dictionary
hello
Hello, students.
ཀ་ཡེ། [ka ye]
ཀ་ཡེ། སློབ་གྲོགས་རྣམ་པ།
ahoj
Ahoj studenti!
Transcription of a sound uttered when meeting other people.
linguatools
hello
Hello! I saw you yesterday but you didn't see me.
ཀྭ་ཡེ། [kwa ye]
ཀྭ་ཡེ། ཁ་སང་ངས་ཁྱོད་མཐོང་བྱུང་བ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་མཐོང་མ་བྱུང་།
ahoj
Ahoj! Včera jsem tě viděl, ale ty jsi mě neviděl.

linguatools
Academy of Sciences noun
He is a member of the Chinese Academy of Sciences.
ཚན་རིག་ཁང་། [tshan rig khang]
ཁོ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཚན་རིག་ཁང་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།
akademie věd
Je členem čínské akademie věd.

Tibetan-English Dictionary
stockholder noun
མ་རྐང་འཇོག་མཁན། [ma rkang 'jog mkhan]
akcionář

linguatools
current events noun
He reads several newspapers every day and, consequently, he knows a lot about current events.
སྐབས་དོན། [skabs don]
ཁོས་ཉིན་རེར་ཚགས་པར་འགའ་རེ་ཀློག་བཞིན་ཡོད་པས་སྐབས་དོན་མང་པོ་ཤེས།
aktuální události
Každý den čte několik novin, a proto ví hodně o aktuálním dění.

Tibetan-English Dictionary
Acute Mountain Sickness noun
The symptoms of Acute Mountain Sickness are dizziness and headache.
རྫ་དུག [rdza dug]
རྫ་དུག་གི་ནད་རྟགས་ནི་མགོ་ཡོམ་ཡོམ་དང་མགོ་ནད་རེད།
akutní horská nemoc
Symptomy akutní horské nemoci jsou motání a bolest hlavy.

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3

 
Random term
office གཞུང་ལས་ཁང་། [gzhung las khang]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)