Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཨ་ཁུ། [a khu]
ངའི་ཨ་ཁུ་ནི་ཚོང་བ་ཞིག་ཡིན།
uncle noun
strýc

linguatools
ཨ་སྒོར། [a sgor]
ངས་ཨ་སྒོར་གཅིག་ཀྱང་རིག་མ་མྱོང་།
dollar noun
dolar

linguatools
ཨ་མ། [a ma]
ངའི་ཨ་མའི་སྐྱེས་སྐར་ནི་ཁ་སང་ཡིན།
mother noun
My mother's birthday was yesterday.
matka
Narozeniny mé matky byly včera.

linguatools
ཨ་རག [a rag]
ཨ་རག་འདིའི་བྲོ་བ་མངར།
liquor noun
This liquor tastes sweet.
likér

Tibetan-English Dictionary
ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། [a rab kyi rgyal po]
sultan noun
unknown
linguatools
ཨ་ལོང་། [a long ]
loop noun
kruh

linguatools
ཨང་རྟགས། [ang rtags]
ནུབ་ཕྱོགས་པ་མང་བོ་ལ་མཚོན་ན་བཅུ་གསུམ་ནི་ཨང་རྟགས་ཁ་མི་བྲོ་བ་ཞིག་ཡིན།
number noun
unknown
linguatools
ཨམ་ཕྲག [am phrag]
ཁྱོད་ཀྱི་ཨམ་ཕྲག་གི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།
pocket noun
What is in your pocket?
kapsa
Co máš v kapse?

linguatools
ཨར་འདམ། [ar 'dam]
ང་ཨར་འདམ་གྱི་རྐང་ལམ་དེད་ནས་སོང་།
cement noun
cement

linguatools
ཨུ་ཚུགས། [u tshugs]
ཁོས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པས་ངས་ཡོང་རྒྱུ་ཁས་བླངས།
insistence noun
unknown
linguatools
← Previous 1

 
Random term
loquacious ཁ་ཡང། [kha yang]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)