Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཡོངས་འཛིན། [yongs 'dzin]
ཁོ་ནི་ངའི་ཡོངས་འཛིན་ཡིན།
teacher noun
He is my teacher.
unknown
linguatools
གཡང་། [g.yang]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གཡང་འབོད།
prosperity noun
I hope your family has prosperity.
unknown
linguatools
ཡར་ལྟ། [yar lta]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཡར་ལྟ་ཆེན་པོ་བྱེད།
admiration noun
I have much admiration for your success.
vážení si
Hodně si vážím tvého úspěchu.

Tibetan-English Dictionary
ཡོན་བདག [yon bdag]
ཁོ་ལ་དགོན་པའི་ཡོན་བདག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།
donor noun
He is a big temple donor.
unknown
linguatools
ཡོ་བྱད། [yo byad]
ང་ཚོས་ཡོ་བྱད་ཅི་ཞིག་ཉོ་དགོས།
tool noun
What tool do we need to buy?
unknown
linguatools
ཡར་ཐོན་ཅན། [yar thon can]
འདི་ནི་ལས་ཁུངས་ཡར་ཐོན་ཅན་ཞིག་རེད།
advanced adjective
That is an advanced work unit.
pokročilý

Tibetan-English Dictionary
ཡོ་རོབ། [yo rob]
སི་ཕན་ནི་ཡོ་རོབ་ན་ཡོད།
Europe noun
Spain is in Europe.
Evropa
Španělsko je v Evropě.

linguatools
ཡར་སྐུལ་། [yar skul]
འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དྲང་མོ་དེ་ཁོའི་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཡར་སྐུལ་ཞིག་རེད།
inspiration noun
The leader's honest behavior was an inspiration to his staff.
unknown
linguatools
ཡོངས་ཁྱབ། [yongs khyab]
འཚར་ལོངས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་འབྱུང་།
widespread adjective
Prosperity is widespread.
rozšířený

linguatools
ཡོམ་ཡོམ། [yom yom]
མི་རྒན་པ་དེ་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་བཞིན་མདུན་དུ་བཞུད།
tottering noun
Tottering on his feet, the old man slowly walked forward.
unknown
linguatools

 
Random term
log ཉིན་ཐོ། [nyin tho]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)