Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཡ་རྐན། [ya rkan]
upper palate
unknown
linguatools
ཡ་ལན། [ya lan]
response
unknown
linguatools
ཡིག་བསྒྱུར། [yig bsgyur]
བོད་དབྱིན་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་འདི་ཧ་ཅང་བཟང་།
translation noun
This Tibetan-English translation was done very well.
unknown
linguatools
ཡ་གླིང་། [ya gling]
རྒྱ་ནག་ནི་ཡ་གླིང་དུ་ཡོད།
Asia noun
China is in Asia.
Asie
Čína je v Asii.

Tibetan-English Dictionary
ཡ་གཅིག [ya gcig]
ཁོ་ནི་མཚེ་མའི་ཡ་གཅིག་ཡིན།
counterpart
unknown
linguatools
ཡང་མོ། [yang mo]
སྒམ་འདི་ཡང་མོ་ཡིན་པས་ངས་རང་གི་བུ་ཆུང་ལ་འཁུར་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན།
light adjective
This box is light so I'll let my young son carry it.
unknown
linguatools
ཡ་ཡོ། [ya yo]
ཁལ་མའི་སྟེང་གི་དོས་པོ་དེ་ཡ་ཡོ་བྱེད།
shifting form side to side adjective
The pack on the yak is shifting from side to side.
křivý
generally: shifting from side to side
linguatools
ཡ་རབས། [ya rabs]
ཁོས་རང་གི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་དམངས་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་རྒྱུ་གདམས།
upright adjective
He taught his children to be upright citizens.
unknown
linguatools
ཡ་ལན། [ya lan]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ་ལན་རྟོགས་མི་ཐུབ།
answer noun
I can't understand your answer.
odpověď

Tibetan-English Dictionary
ཡིད་མོས། [yid mos]
སྐད་རིགས་འགའ་འབྲི་ཀློག་འཆད་གསུམ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མི་ལ་ངས་ཡིད་མོས་བྱེད།
admire verb
I admire people who can read, write and speak several languages.
obdivovat
Obdivuji lidi, kteří umí číst, psát a mluvit několika jazyky.

linguatools

 
Random term
powerful སྟོབས་ཤུགས་ཅན། [stobs shugs can]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)