Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
གཡང་རོང་། [g.yang rong]
རྫ་རྡོ་གཡང་རོང་དུ་འགྲིལ།
abyss noun
The rock rolled down the abyss.
propast

Tibetan-English Dictionary
གཡུར་ཟ་བ། [g.yur za ba]
ད་ལོར་ང་ཚོ་ལ་ལོ་ཏོག་གི་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ།
abundant adjective
We had an abundant harvest this year.
bohatý

Tibetan-English Dictionary
གཡུལ་འགྱེད། [g.yul 'gyed]
ལོ་བརྒྱའི་སྔོན་ལ་འདིར་གཡུལ་འགྱེད་གྲགས་ཅན་ཞིག་བྱུང་།
battle noun
A famous battle was fought here one hundred years ago.
unknown
linguatools
གཡོ་འགུལ། [g.yo 'gul]
ཁོ་མོ་དོན་འདིའི་ཐོག་ནས་གཡོ་འགུལ་བྱེད་པ་དེས་ཁོ་མོ་ནི་བློ་རྩེ་གཉིས་ཡིན་པ་ཤེས།
vacillation noun
Her vacillation on this issue makes her appear indecisive.
nerozhodnost

Tibetan-English Dictionary
ཡོངས་འགྲུབ། [yongs 'grub]
དགེ་རྒན་གྱིས་བྱིན་པའི་ལས་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོངས་འགྲུབ་བྱེད་ཐུབ་བམ།
fulfill verb
Can you fulfill the task your teacher assigned?
splnit

Tibetan English Dictionary
1 2 5 6 7 8 9 10 11 13 Next →

 
Random term
weak ཉམ་ཆུང་། [nyam chung ]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)