Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཡོངས་གྲགས། [yongs grags]
ཁོ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གླུ་བ་ཞིག་རེད།
well known adjective
He is a well known singer.
dobře známý

linguatools
ཡང་མི་དག [yang mi dag]
ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ནི་ཡང་མི་དག
incorrection noun
Your answer is incorrect.
unknown
linguatools
ཡོངས་རྫོགས། [yongs rdzogs]
ངས་དཔེ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཀློག་ཟིན།
all
I read all the book.
naprosto vše
Čtu naprosto všechny knihy.

Tibetan-English Dictionary
ཡི་གེ [yi ge]
ངས་མི་འགྱངས་པར་ཁྱོད་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲི།
letter noun
I'll write a letter to you soon.
unknown
linguatools
ཡོངས་སུ། [yongs su]
དབྱིན་ཡིག་ལ་ཡོངས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ལོ་མང་པོ་དགོས།
throughly
Throughly learning English requires many years of study.
unknown
linguatools
ཡ་མཚན། [ya mtshan]
ཁོས་གློ་བུར་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པ་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད།
surprise noun
His sudden visit was a surprise.
unknown
linguatools
ཡོད་ཚད། [yod tshad]
ངས་རང་གི་དཀར་ཡོལ་ནང་གི་ཟས་ཡོད་ཚད་ཟོས་ཚར།
everything
I ate everything in my bowl.
všechno

Tibetan-English Dictionary
ཡོད། [yod]
ང་ལ་དབྱིན་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་གཉིས་ཡོད།
have verb
I have two English books.
mít
Mám dvě anglické knihy.

linguatools
ཡོལ་བ། [yol ba]
ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་ངའི་ཨ་མས་ཡོལ་བ་འབྱེད།
curtain noun
My mother pulls the curtain back every morning.
závěs
Moje máma každé ráno odhrne závěs.

linguatools
གཡག [g.yag]
བོད་ན་གཡག་མང་པོ་ཡོད།
yak noun
there are lot yaks in Tibet.
jak

linguatools

 
Random term
on behalf of ཚབ་མ། [tshab ma]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)