Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འགོག་པ། ['gog pa]
stop verb
unknown
linguatools
འགོག་རྐྱེན། ['gog rkyen]
obstruction noun
unknown
linguatools
འགོག་རྒོལ་བྱེད་པ། ['gog rgol byed pa]
resist verb
unknown
linguatools
འགོག་སྲུང་། ['gog srung]
defense noun
unknown
linguatools
འགོག་སྲུང་། ['gog srung ]
protection noun
zabezpečení

linguatools
འགོར་འགྱངས། ['gor 'gyangs]
postponement noun
unknown
linguatools
འགྱིག་ཚིའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ། ['gyig tshi'i rgyu cha gtso bo]
vinyl noun
unknown
linguatools
འགྱིང་ཉམས། ['gying nyams]
dignified adjective
unknown
linguatools
འགྱུར་བ་མེད་པ། ['gyur ba med pa]
invariable adjective
unknown
linguatools
འགྱུར་བ་མེད་པའི། ['gyur ba med pa'i]
permanent adjective
unknown
linguatools

 
Random term
plan འཆར་གཞི། ['char gzhi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)