Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཞིང་སྡེ། [zhing sde]
ཞིང་སྡེ་དེ་ལ་དུད་ཚང་བཅུ་དྲུག་ཡོད།
village noun
The village has sixteen households.
unknown
linguatools
ཞིང་བདག [zhing bdag]
བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་ནི་ཞིང་བདག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།
landowner noun
He was a big landowner before Liberation.
unknown
linguatools
ཞིང་ཆེན། [zhing chen]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྟེ་གནས་ནི་ཟི་ལིང་ཡིན།
province noun
The capital of Qinghai province is Xining.
provincie
Hlavním městem provincie Čching-chaj je Si-ning.

linguatools
ཞིང་བྲན། [zhing bran]
བཅིངས་འགྲོལ་སྔོན་ལ་ཁོ་མོ་ནི་ཞིང་བྲན་ཞིག་ཡིན།
serf noun
She was a serf before Liberation.
unknown
linguatools
བཞུད་པ། [bzhud pa]
ཁྱོད་ནམ་ཚོད་བཞུད་རྒྱུ་ཡིན།
to leave verb
What time will you leave?
odejít

linguatools
བཞུན་མོ། [bzhun mo]
སྒྲ་ཕབ་འཁོར་ལོ་དེ་ནི་ཐོན་རྫས་བཞུན་མོ་ཞིག་རེད།
delicate noun
The tape recorder is a delicate product.
unknown
linguatools
བཞུར། [bzhur]
ཆར་ཆུ་རི་མགོ་ནས་ཆུ་བོའི་ནང་དུ་བཞུར།
to flow verb
The rainwater flows down the mountain into the river.
unknown
linguatools
བཞེང་། [bzheng]
ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཁང་བ་གསར་བ་ནམ་ཚོད་བཞེང་རྒྱུ་ཡིན།
build verb
When will you build your new house?
unknown
linguatools
ཞག་གྲངས། [zhag grangs]
number of days
unknown
linguatools
ཞག་ཅན། [zhag can]
greasy
unknown
linguatools

 
Random term
mockery འཕྱ་སྨོད། ['phya smod]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)