Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
གཞིས་ཀ [gzhis ka]
ཁོའི་སྤོ་བོ་ལ་གཞིས་ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་མྱོང་།
estate noun
His grandfather owned a large estate.
nemovitost
Jeho dědeček vlastnil velikou nemovitost.

Tibetan-English Dictionary
གཞུ། [gzhu]
ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ནས་ཁོ་ལ་འགྲམ་ལྕགས་ཅིག་གཞུས།
slap verb
I was so angry that I slapped him.
uhodit
Měl jsem takový vztek, až jsem mu jednu vrazil.

Tibetan-English Dictionary
གཞུང་དོན་མི་སྣ། [gzhung don mi sna]
ཁོ་ལ་གཞུང་དོན་མི་སྣའི་བྱ་བ་ཐོབ།
cadre noun
kádr

linguatools
གཞུང་ཚབ་ཁང་། [gzhung tshab khang ]
གཞུང་ཚབ་ཁང་དེ་སྣ་མང་ཚོང་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ལོགས་སུ་ཡོད།
embassy noun
velvyslanectví

linguatools
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ། [gzhung tshab chen mo]
ཁོ་ནི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་དུ་བསྡད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན།
ambassador noun
He was an ambassador to three foreign countries.
velvyslanec

Tibetan-English Dictionary
གཞོན་ཤ་ཅན། [gzhon sha can]
youthful adjective
mladistvý

linguatools
གཞོན་ནུ། [gzhon nu]
གཞོན་ནུའི་འབོད་སྒྲ།
youth noun
the voice of youth
mládež

linguatools
བཞད་གད། [bzhad gad]
ཁོའི་དགོད་སྒྲ་ཁང་བའི་ནང་ལ་ཁེངས།
comedy
unknown
linguatools
བཞི། [bzhi]
ང་ལ་སྤུན་ཟླ་བཞི་ཡོད།
four
I have four brothers.
unknown
linguatools
ཞི་བདེ། [zhi bde]
ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལོ་མང་པོར་ཞི་བདེར་གནས།
peace noun
Our country had been at peace for many years.
mír

linguatools

 
Random term
group ཚོགས་པ། [tshogs pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)