Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཞེ་འཁོན། [zhe 'khon]
ཁོའི་གཤིས་ཀ་བརླང་པོ་དེའི་སྟབས་ཀྱིས་ཁོ་མོས་ཁོ་ལ་བཅངས་པའི་དུངས་སེམས་དེ་དུས་ཚོད་འགོར་བ་དང་བསྟུན་ནས་དལ་མོས་ཞེ་སྡང་ལ་གྱུར།
hatred noun
Over time her love for him slowly turned to hatred because of his cruel character.
odpor

Tibetan-English Dictionary
ཞེ་འགྲས། [zhe 'gras]
ཁོ་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཞེ་འགྲས་སུ་སོང་།
hate noun
The hate between them was mutual.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ཞེ་མཐུན། [zhe mthun]
ཁོ་ཚོ་ནི་ཁྱི་ཤུག་ཞེ་མཐུན་ཞིག་ཡིན།
compatible adjective
unknown
linguatools
ཞེ་སྡང་། [zhe sdang]
ཁོས་ལྟ་བ་གསར་བ་ལ་ཞེ་སྡང་འཛིན་པ་ནི་ངས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།
hatred noun
His hatred for new ideas is something I do not understand.
nechuť

Tibetan-English Dictionary
ཞེང་། [zheng]
ལམ་དེའི་ཞེང་ཚད་ལ་རྨི་་ཉི་ཤུ་ཡོད།
width noun
The road has a width of twenty meters.
šířka

linguatools
ཞེང་། [zheng]
ཁང་བརྩེགས་འདིའི་ཞེང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད།
width noun
What is the width of this building?
šířka

Tibetan-English Dictionary
ཞེ་ངན། [zhe ngan]
ཁོའི་ཞེ་ངན་གྱི་སྟབས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།
malevolent intention noun
No one trusted him because of his malevolent intention.
zlé úmysly
Pro jeho zlé úmysly mu nikdo nevěřil.
zlomyslnost
Tibetan-English Dictionary
ཞེན་པ་ལོག [zhen pa log]
ང་དུ་ཆང་ལ་ཞེན་པ་ལོག
damned
unknown
linguatools
ཞོ། [zho]
yogurt noun
jogurt

linguatools
ཞོལ། [zhol]
རི་བོ་དེའི་ཞོལ་ན་སྡོང་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།
bottom
There is a big tree at the bottom of the mountain.
unknown
Tibetan-English Dictionary

 
Random term
exhaustion of lifespan ཚེ་ཟད་པ། [tshe zad pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)