Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
རྫུན་མ། [rdzun ma]
ངས་བལྟས་ན་འདི་ནི་སྒོར་མོ་རྫུན་མ་ཡིན་པ་འདྲ།
counterfeit noun
unknown
linguatools
རྫོང་། [rdzong]
རྫོང་དེ་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་ཉེ་སར་ལས།
county
unknown
linguatools
རྫོང་སྐལ། [rdzong skal]
བག་མའི་རྫོང་སྐལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
dowry
unknown
linguatools
རྫོང་དཔོན། [rdzong dpon]
རྫོང་དཔོན་དེ་བརྗེས་མ་ཐག་ཡིན།
county magistrate noun
unknown
linguatools
རྫོང་བ། [rdzong ba]
བག་མའི་རྫོང་བའི་ནང་དུ་གཡག་གསུམ་ཡོད།
dowry
unknown
linguatools
རྫོབ། [rdzob]
གོན་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྫོབ།
dirty
ušpinit

linguatools
ཛམ་བྷ་ལ། [dzam b+ha la]
god of wealth
unknown
linguatools
1 2 3 5 Next →

 
Random term
hospice འགྲུལ་ཁང་། ['grul khang]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)