Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འཛམ་གླིང་། ['dzam gling]
universe noun
svět

linguatools
འཛམ་གླིང་། ['dzam gling]
གནད་དོན་ལ་ལ་ཞིག་འཛམ་གླིང་གང་ས་གང་ནས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་རེད།
world noun
Some problems are the same the world over.
svět

linguatools
འཛའ་ཐང་། ['dza' thang]
མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ནི་ག་ཚོད་ཡིན།
currency value noun
unknown
linguatools
འཛིན་ཡིག ['dzin yig]
ཉོ་ཆ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཛིན་ཡིག་བླངས་སམ།
receipt noun
Did you get a receipt for the purchase?
účtenka
Dostali jste účtenku za nákup?

Tibetan-English Dictionary
འཛིང་། ['dzing]
སང་ཉིན་དམག་དཔུང་གཉིས་འཛིང་རྒྱུ་རེད།
fight verb
The two armies will fight tomorrow.
bojovat
Zítra bude bojovat dvojice armád.

Tibetan-English Dictionary
འཛུགས་བསྐྲུན། ['dzugs bskrun]
ཁང་བརྩེགས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་ཆུ་དང་ཨར་འདམ། སོ་ཕག་བཅས་དགོས།
construction noun
Constructing buildings requires water, concrete, and bricks.
stavění
Stavění budov vyžaduje vodu, beton a cihly.

Tibetan-English Dictionary
འཛུལ། ['dzul]
ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ཐང་ལ་སྡོད།
come in verb
Please come in and sit down.
vstoupit

Tibetan-English Dictionary
འཛེམ་བག་ཅན། ['dzem bag can]
འཛེམ་བག་ཅན་ཞིག་བྱེད་པ་ལས་འུད་ཤོད་མ་བྱེད།
discreet
unknown
linguatools
འཛེམ། ['dzem]
ཁོ་ལ་ཁྲག་ཤེད་མཐོན་པོ་ཡོད་པས་ཚྭ་མོད་པོ་ཟ་བར་འཛེམས།
refrain verb
He refrains from eating too much salt because he has high blood pressure.
vyhýbat se
Protože má vysoký krevní tlak, vyhýbá se konzumaci přílišného množství soli.

Tibetan-English Dictionary
འཛེམ་ཟོན། ['dzem zon]
དགྲ་དམག་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ་རྩིས་ཡོད་པ་ལ་འཛེམ་ཟོན་གྱིས།
carefulness noun
unknown
linguatools

 
Random term
life མི་ཚེ། [mi tshe]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)