Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
མ་མཐར། [ma mthar]
དོ་ཚིགས་དབྱར་ཁར་ངས་མ་མཐར་ཡང་ཟོག་ཁ་ཆུང་ཉི་ཤུ་ཉོ་འདོད།
at least
I want to buy at least twenty young yaks this summer.
nejméně

Tibetan-English Dictionary
མ་མོག [ma mog]
ཚི་ལེན་འདི་ནི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བལ་ལས་བཟོས།
cotton
unknown
linguatools
མ་རྨོས་ལོ་ཏོག [ma rmos lo tog]
ཁོ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་བཙོས་མ་མར་དང་བསྡེབས་ནས་ཟ་བར་དགའ།
corn
unknown
linguatools
མ་རྩ། [ma rtsa]
ཁོ་ལ་ཉོ་ཚོང་གི་འགོ་རྩོམ་པའི་མ་རྩ་འདང་བོ་ཡོད།
capital noun
kapitál

linguatools
མ་རྩ་རིང་ལུགས། [ma rtsa ring lugs]
ཁོ་ནི་མ་རྩ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་མིན།
capitalist noun
unknown
linguatools
མ་གཞི། [ma gzhi]
སེམས་ཁུར་གྱི་མ་གཞི་ནི་སྒོར་མོ་འདང་བོ་ཞིག་ལོན་ནས་ངའི་བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
subject noun
předmět

linguatools
མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས། [ma nyes kha g.yogs]
ཁོས་བྱེད་ཐབས་ཅི་ཡོད་སྤྱད་ནས་ང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་བྱེད་རྩིས་བྱས།
to vilify verb
He tried every means to vilify me.
unknown
Tibetan-English Dictionary
མ་སྲིད། [ma srid]
མདང་དགོང་ང་ཁྱོད་ལ་མཇལ་རྒྱུ་དཔེར་མ་སྲིད།
impossible adjective
I was impossible for me to come see you last night.
nemožný

མང་། [mang]
ཁོ་ལ་སྒོར་མོ་མང་།
a lot
He has a lot of money.
hodně

Tibetan-English Dictionary
མང་ཉུང་། [mang nyung]
ངས་བཀོལ་བའི་སྒོར་མོའི་མང་ཉུང་ནི་ཕལ་ཆེར་སྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་ཡིན།
amount noun
The amount of money I spent is about fifty yuan.
množství

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
foremost holy lama རྗེ་བཙུན་བླ་མ། [rje btsun bla ma]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)