Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
བུད་མེད། [bud med]
ངའི་ཆུང་མ་ནི་བུད་མེད་ལས་ལ་བརྩོན་མཁན་ཞིག་ཡིན།
woman noun
My wife is a hard working woman.
žena

Tibetan-English Dictionary
བེད་མེད། [bed med]
རྟ་རྒན་འདི་ནི་བེད་མེད་ཅིག་རེད།
useless adjective
This old horse is useless.
nepoužitelný

Tibetan-English Dictionary
བེད། [bed]
ལག་རྟེན་རྙིང་བ་འདི་ཁྱོད་ལ་བེད་ཅི་ཞིག་ཡོད།
use noun
Of what use to you is this old stick?
prospěch

Tibetan-English Dictionary
བེད་སྤྱོད། [bed spyod]
གློག་ཀླད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་རྒྱུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་།
consumption noun
unknown
linguatools
བེམ་པོ། [bem po]
བུམ་པ་འདི་ནི་རྫ་ལས་བཟོས་པའི་སྲོག་མེད་བེམ་པོ་ཞིག་རེད།
corpse noun
unknown
linguatools
བེའུ། [be'u]
བེའུ་ཨ་མའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས།
calf noun
tele

linguatools
བོང་བུ། [bong bu]
ཁོ་ཚོས་ཚོང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་བོང་བུའི་ཤ་འཚོང་མོད་ངས་ནམ་ཡང་མི་ཉོ།
donkey
unknown
linguatools
བོད། [bod]
Tibet noun
Tibet

linguatools
བོད་ཆས། [bod chas]
Tibetan clothes noun
tibetský oděv

linguatools
བོད་ལྗོངས། [bod ljongs]
བོད་ལྗོངས་ནི་ཀྲུང་གིའི་ལྷོ་ནུབ་མཐའ་མཚམས་དུ་གནས་ཡོད།
Tibet noun
Tibet is located on the southwestern border of China.
Tibet
Tibet leží na jihozápadní hranici Číny.

linguatools

 
Random term
digging རྐོ། [rko]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)