Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཕལ་ཆེ་བ། [phal che ba]
བོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཞིང་བ་ཡིན།
majority noun
The majority of Tibetans are farmers.
unknown
linguatools
ཕལ་ཆེར། [phal cher]
གནད་དོན་དེ་ཕལ་ཆེར་ཐག་གིས་བཅད།
nearly
That problem is nearly solved.
téměř
Ten problém už je téměř vyřešen.

Tibetan-English Dictionary
ཕུ་ནུ། [phu nu]
ཁྱོད་ལ་ཕུ་ནུ་ག་ཚོད་ཡོད།
brothers noun
How many brothers do you have?
bratři

Tibetan-English Dictionary
ཕུགས་བརྟན། [phugs brtan]
ཁོ་ལ་བྱ་བ་ཕུགས་བརྟན་པ་ཞིག་ཡོད།
dependable adjective
He has a dependable job.
unknown
linguatools
ཕུང་བོ། [phung bo]
ཁོའི་ཕུང་བོ་ཚོན་པོར་གྱུར་ཡོད།
body noun
His body had become fat.
tělo

linguatools
ཕུན་ཚོགས། [phun tshogs]
ཁོ་ཚོ་ལ་ཟས་གོས་ཀྱི་འདོན་སྤྲོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད།
plentiful
They have a plentiful supply of clothes and food.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ཕུར་བུ། [phur bu]
སའི་གོ་ལ་ལ་ཕུར་བུ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ལས་ཕུར་བུ་ཐག་རིང་།
Jupiter noun
Jupiter is farther from the Earth than the Moon.
Jupiter
Jupiter je od Země dál, než Měsíc.

linguatools
ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། [phul du phyin pa]
ཁོའི་གཏམ་བཤད་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་རེད།
outstanding adjective
His speech was outstanding.
vynikající

Tibetan-English Dictionary
ཕེབས། [phebs]
ཁྱོད་ང་ཚོའི་སྦྲ་ནང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕེབས་དགོས།
to come verb
You will have to come to our tent again.
unknown
linguatools
ཕོ་རྒོད་པོ། [pho rgod po]
ཕོ་རྒོད་པོ་ཉེན་ཁ་ལ་མི་བྱོལ།
brave man noun
A brave man does not run from the danger.
statečný člověk

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
heart སྙིང་། [snying]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)