Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
པ་རོག [pa rog]
juniper
unknown
linguatools
པ་སངས། [pa sangs]
པ་སངས་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཞིག་ཡིན།
Venus noun
Venus is a planet.
Venuše

linguatools
པགས་པ། [pags pa]
ཁོས་པགས་པ་མ་སྐམ་གོང་བྲད།
skin noun
He scraped the skin before drying it.
unknown
linguatools
དཔག་བསམ། [dpag bsam]
ངས་དཔག་བསམ་བྱས་ཚེ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་འདིའི་སྟེང་དུ་ཧ་ལམ་མི་བརྒྱ་ཡོད།
estimation noun
My estimation is that there are about one hundred people on this bus.
odhad

linguatools
པང། [pang]
ངས་ཁྱོད་པང་ནས་འོ་བྱེད་འདོད།
to embrace verb
I want to embrace you and then kiss you.
obejmout

Tibetan-English Dictionary
པད་མ། [pad ma]
པདྨ་ཆུ་ལས་སྐྱེས།
lotus noun
The Lotus lives in water.
unknown
linguatools
པང་། [pang]
ངས་གློག་ཀླད་ཆུང་བ་དེ་རང་གི་པང་དུ་བཞག
lap noun
I put the small computer on my lap.
unknown
linguatools
པར་ཁང་། [par khang]
ང་ཚོའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆ་ནི་རྒྱུན་པར་མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།
press noun
Tibetan language books in our province are often published by the National Press.
unknown
linguatools
པར་འགྲེམ། [par 'grem]
ཁོས་པར་འགྲེམ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་ལོ་མང་བོ་ལ་གཉེར།
publishing verb
He has worked in publishing and editing for many years.
unknown
linguatools
པར་སྐྲུན། [par skrun]
དཔེ་ཆ་པར་སྐྲུན་གྱི་ལས་རིགས་ལ་ཆ་འཕྲིན་གྲང་རྟགས་ཅན་གྱིས་འགྲན་རྩོད་ཐེབས།
publishing noun
The book publishing business is being challenged by digital forms of information.
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6

 
Random term
envelope ཡིག་ཤུབས། [yig shubs]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)