Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ནངས་མོ། [nangs mo]
ནངས་མོ་ཉི་མ་འཆར།
morning
The sun rises in the morning.
unknown
linguatools
ནང་འཁོར། [nang 'khor]
ཁོ་གང་ལ་སོང་ཚེ། ཁོའི་ནང་འཁོར་ཡང་དེ་གར་འགྲོ།
retinue noun
Wherever he goes his retinue goes too.
unknown
linguatools
ནད་བརྟག [nad brtag]
སྨན་པ་འདིས་ནད་བརྟག་བྱས་པ་སྨན་པ་དེས་ནད་བརྟག་བྱས་པ་དང་མི་འདྲ།
diagnosis noun
This doctor's diagnosis is different from that doctor's.
unknown
linguatools
ནད་གཡོག [nad g.yog]
ངའི་སྲིང་མོ་ནི་ནད་གཡོག་ཅིག་ཡིན།
nurse noun
My sister is a nurse.
unknown
linguatools
ནམ་ཞིག་ལ། [nam zhig la]
ནམ་ཞིག་ལ་ང་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ངེས།
one day
One day I will become rich.
jednoho dne
Jednoho dne zbohatnu.

linguatools
ནམ་ཡང་། [nam yang ]
ངའི་ཕ་མ་ལ་ངས་ནམ་ཡང་དགའ་ཞེན་བྱེད།
always
I will always love my parents.
vždy
Vždy budu milovat své rodiče.

linguatools
ནམ་གུང་། [nam gung ]
ནམ་གུང་ལ་ང་ཚོའི་སྤྲོ་ཚོགས་གྲོལ།
midnight noun
At midnight our party ended.
půlnoc
O půlnoci náš večírek skončil.

linguatools
ནང་རོལ། [nang rol]
ངའི་ཁང་བའི་ནང་རོལ་ལ་ཤོག
inside
Please come inside my room.
dovnitř
Prosím, vstup dovnitř mého pokoje.

linguatools
ནན་ཏན། [nan tan]
ཁོའི་བྱེད་སྟངས་ནི་ནན་ཏན་ཡིན་རུང་། ང་ད་རུང་ཁོ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས།
earnest adjective
His manner was earnest, but I still did not believe him.
unknown
linguatools
ནམ་རྒྱུན། [nam rgyun]
ཁོས་ནམ་རྒྱུན་གྱི་གོན་པ་ནི་ཚི་ལེན་ཞིག་དང་རྐང་སྣམ་ཞིག་ཡིན།
usual adjective
His usual clothes are a shirt and trousers.
unknown
linguatools

 
Random term
interact བར་སེང་འཁྲབ་སྟོན། [bar seng 'khrab ston]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)