Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ནུ། [nu]
བྱིས་པས་ཨ་མའི་ནུ་མ་ནུས།
to suck verb
The baby sucks its mother's nipple.
unknown
linguatools
ནང་གཏམ། [nang gtam]
ངས་ཁོ་ཚོའི་ནང་གཏམ་གོ་མ་སོང་།
secret conversation noun
I overheard their secret conversation.
unknown
linguatools
ནང་ཁྲོལ། [nang khrol]
ཆག་སྒོ་ཞིག་ལས་ངའི་ནང་ཁྲོལ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག
internal organs adjective
My internal organs were injured in an accident.
unknown
linguatools
ནང་། [nang]
ཐོག་ཁང་གི་ནང་ནི་བསིལ།
inside
It was cool inside the building.
unknown
linguatools
ནང་རུལ་བ། [nang rul ba]
ཁོ་ནི་ཁོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་རུལ་བ་ཞིག་ཡིན།
traitor noun
He was a traitor to his country.
unknown
linguatools
ནན་ནན། [nan nan]
མ་དགོད་པར་ནན་ནན་གྱིས་ཤིག
serious noun
Don't laugh, be serious.
unknown
linguatools
ནང་དོན། [nang don]
གཏམ་དཔེ་དེའི་ནང་དོན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
meaning noun
What is the meaning of that proverb?
unknown
Tibetan-English Dictionary
ནང་ལས། [nang las]
ཁོ་མོས་ནང་ལས་ཚང་མ་ལས་དགོས་བྱུང་།
housework noun
She had to do all the housework.
unknown
linguatools
ནང་ཁུལ། [nang khul]
ངའི་འགོ་བས་ང་ལ་འདི་ནི་ནང་ཁུལ་གྱི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན་པས་ཀུང་ཟིའི་ཕྱི་རོལ་ནས་མ་གླེང་ཟེར།
internal adjective
My supervisor told me it was an internal matter and not to be discussed outside our company.
unknown
linguatools
ནད། [nad]
ཁྱོད་ཀྱི་ནད་ལ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་འགོར།
sickness noun
How long did your sickness last?
nemoc

linguatools

 
Random term
satire ཟུར་ཟ། [zur za]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)