Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ན་ཟླ། [na zla]
ཁ་ཡ་ན་ཟླ་གཅིག་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཡོད།
same-aged adjective
The same-aged students are in the same classroom.
unknown
linguatools
ནག་ཅན། [nag can]
ཁོ་ལ་བསམ་པ་ནག་ཅན་ཞིག་ཡོད།
evil adjective
His heart is evil.
ďábelský

Tibetan-English Dictionary
ནག་ཉེས། [nag nyes]
བཙོན་མ་དེས་ནག་ཉེས་ཅི་ཞིག་བསགས།
crime noun
What crime did the prisoner commit?
zločin
Jaký zločin spáchal ten vězeň?

linguatools
ནག་ཉེས་ཅན། [nag nyes can]
ནག་ཉེས་ཅན་དེ་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་བསྐོན་འདུག
criminal noun
The criminal is in handcuffs.
zločinec
Zločinec je v poutech.

Tibetan-English Dictionary
ནག་ཚོང་། [nag tshong]
ནག་ཚོང་ལ་བརྟེན་ནས་དུ་བཟི་སྨན་ཉོ་ཚོང་བྱེད།
black market noun
Drugs are being traded on the black market.
černý trh
Na černém trhu se obchoduje s drogami.

linguatools
ནག་པོ། [nag po]
སྨུག་པོ་ལས་ནག་པོ་ནག
black adjective
Black is darker than brown.
černý

Tibetan-English Dictionary
ན་ཆུང་། [na chung ]
སྐྱེས་པ་ན་ཆུང་དེ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་པར་དགའ།
young adjective
The young man liked dancing.
mladý

linguatools
ནགས་ལས། [nags las]
ཁོས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ནགས་ལས་བསྐྱངས།
forestry noun
He did forestry work in southern Qinghai.
lesnictví
Dělal lesnickou práci v jižní Čching-chaji.
doslova "lesnická práce"
linguatools
ནང་འདྲེན། [nang 'dren]
དངོས་པོ་ལ་ལ་ནང་འདྲེན་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་བྱེད།
importation noun
The importation of some items is prohibited.
unknown
linguatools
ནམ་ཟླ། [nam zla]
ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནམ་ཟླའི་སྐོར་ང་ལ་ཤོད་དང་།
climate noun
Tell me about the climate in your country.
unknown
linguatools

 
Random term
man-made མིས་བཟོས། [mis bzos]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)