Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཐབ། [thab]
stove noun
unknown
linguatools
ཐ་སྙད། [tha snyad]
terminology noun
terminologie

linguatools
ཐ་སྙད། [tha snyad]
metaphor noun
metafora

linguatools
ཐག་ཉེ་ས། [thag nye sa]
མིན།ངའི་ཉེ་དུ་ཐག་རིང་ན་མེད།ཁོ་མོ་ཐག་ཉེ་སར་ཡོད།
designations noun
unknown
linguatools
ཐད། [thad]
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ངས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྦྱོང་འདོད།
concerning
I want to study the topics concerning Tibetan histories to my best ability.
zabývající se
Rád bych studoval témata zabývající se tibetskou historií jak jen budu schopen.

linguatools
ཐབ་ལས། [thab las]
ཁོ་མོས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཐབ་ལས་ཚང་མ་ལས།
cooking noun
vaření

linguatools
ཐ་ཐོར། [tha thor]
ཤེལ་སྒོའི་ཆག་རོ་ཐང་ལ་ཐ་ཐོར་བྱུང་།
scattered adjective
roztroušený
abbr. of ཐར་ཐོར།
linguatools
ཐག [thag]
ཟི་ལིང་ནས་ལྷ་སའི་བར་ལམ་ཐག་ཅི་ཙམ་ཡོད།
distance noun
What is the approximate distance between Xining and Lhasa?
vzdálenost
Jaká je přibližná vzdálenost mezi Xiningem a Lhasou?

linguatools
ཐ་དད། [tha dad]
ནག་པོ་དང་དཀར་པོ་གཉིས་ནི་ཁ་དོག་ཐ་དད་ཡིན།
different adjective
Black and white are two different colours.
odlišný
Černá a bílá jsou dvě odlišné barvy.

linguatools
ཐ་ན། [tha na]
ང་ཚོན་པོ་ཡིན་དྲགས་པས་ཐ་ན་ལུས་སྟོད་མར་སྒུར་ནས་ལྷམ་སྒྲོག་ཀྱང་རྒྱག་མི་ཐུབ།
even
I am so fat I can't even bend over to tie my shoes.
dokonce

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18

 
Random term
to name མིང་འདོགས། [ming 'dogs]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)