Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འཐབ་ཇུས། ['thab jus]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པར་མི་སྙམ།
strategy noun
unknown
linguatools
འཐབ་རྩོད། ['thab rtsod]
ཉིན་གང་བོར་འཐབ་རྩོད་བྱས།
quarrel noun
unknown
linguatools
ཐིག་ལེ། [thig le]
མདའ་མོ་འབེན་གྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཕོག
center noun
unknown
linguatools
ཐིག་ཤིང་། [thig shing ]
ruler noun
pravítko

linguatools
ཐིག་ཤིང་། [thig shing ]
ཐིག་ཤིང་དེ་ནི་ཤིང་མིན་པར་སྤོས་འགྱིག་ལས་བཟོས་པ་རེད།
yard-stick noun
měřítko

linguatools
ཐིགས་པ། [thigs pa]
ཆུའི་ཐིགས་པ་ཞིག་ངའི་མིག་ནང་དུ་ལྷུང་།
drop noun
unknown
linguatools
འཐིག ['thig]
རང་འབབ་ཆུ་ལས་ཆུ་འཐིགས།
drip verb
The faucet was dripping water.
kapat
Z kohoutku kapala voda.

linguatools
ཐིམ། [thim]
གྲུ་གཟིངས་རྒྱ་མཚོའི་ཐིམ།
to infiltrate verb
unknown
linguatools
ཐུ་བོ། [thu bo]
ཉེ་ལམ་ནག་ཉེས་འགའ་བསགས་པའི་ཉེས་ཅན་ཐུ་བོ་དེ་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད།
main adjective
unknown
linguatools
ཐུག་པ། [thug pa]
ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ཟ་ཁང་གིས་ཐུག་པའི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་བ་ཞིག་ཉོས།
noodle noun
unknown
linguatools

 
Random term
mathematics རྩིས་རིག [rtsis rig]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)