Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
གཏེ་བོ། [gte bo]
ཁོ་ནི་ནག་ཉེས་ཚོགས་ཁག་དེའི་གཏེ་བོ་ཡིན།
ringleader noun
He is the ringleader of that criminal group.
vůdce

Tibetan-English Dictionary
གཏོགས་པ། [gtogs pa]
ས་ཞིང་འདི་ང་ལ་གཏོགས།
belong verb
This land belongs to me.
patřit

Tibetan-English Dictionary
གཏོང་ཕོད། [gtong phod]
ང་ཁོའི་གཏོང་ཕོད་ལ་དགའ།
charitable adjective
unknown
linguatools
གཏོར་བརླག [gtor brlag]
ཐོག་ཁང་རྙིང་བ་དེ་རྩ་བ་ནས་གཏོར་བརླག་ཐེབས།
destruction noun
unknown
linguatools
བལྟོས་འཇོག [bltos 'jog]
ཁོ་མོའི་དབྱིན་ཡིག་བལྟོས་འཇོག་གིས་ཁོ་ལས་བཟང་།
comparably
unknown
linguatools
གཏེར་ཁ། [gter kha]
རི་བོ་འདི་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།
mineral noun
There is a large mineral deposit in those mountains.
minerál

Tibetan-English Dictionary
བསྟོད་བསྔགས། [bstod bsngags]
མདང་དགོང་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཕ་མ་ལ་བླངས་པའི་བསྟོད་གླུས་མི་ཚང་མའི་ཡིད་དབང་དྲངས།
commendation noun
unknown
linguatools
གཏམ་འཆལ། [gtam 'chal]
ང་གཏམ་འཆལ་ཤོད་རྒྱུར་མི་དགའ།
meaningless talk noun
I don't like to engage in meaningless talk.
unknown
Tibetan-English Dictionary
རྟ་མཆོག [rta mchog]
རྟ་མཆོག་འདི་ང་ལ་མཚོན་ན་གོང་དཀའ་དྲགས།
fine horse adjective
This fine horse is too expensive for me.
skvělý kůň
Tenhle skvělý kůň je na mě příliš drahý.

Tibetan-English Dictionary
རྟག་ཏུ། [rtag tu]
རྟག་ཏུ་སེམས་སྡུག་མ་བྱེད།
always
Don't always be unhappy.
vždycky

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
progress གོང་འཕེལ། [gong 'phel]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)