Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
གཏན་ཚིག་རིག་པ། [gtan tshig rig pa]
ཁྱོད་ཀྱིས་དགོན་པ་རུ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཨེ་སྦྱངས།
logic noun
Did you study logic at the monastery?
unknown
Tibetan-English Dictionary
གཏམ་ངན། [gtam ngan]
གཏམ་ངན་ཞིག་ལ།ཁྱོད་ཀྱི་སྲིང་མོ་ལ་ཆག་སྒོ་ཞིག་བྱུང་།
bad news noun
Bad news! Your sister had an accident.
špatné zprávy

linguatools
གཏིང་། [gting]
ཆུ་ཟོ་དོང་གི་གཏིང་ལ་ལྷུང་།
bottom
The bucket fell to the well bottom.
dno
Kýbl spadnul na dno studny.

Tibetan-English Dictionary
གཏན་སྲོལ། [gtan srol]
རྩིས་རིག་གི་གཏན་སྲོལ་འདི་བདག་ལ་མཚོན་ན་རྟོགས་དཀའ།
theorem noun
This math theorem is hard for me to understand.
věta
Tato matematická věta je pro mě těžko k pochopení.

linguatools
གཏིང་ནས། [gting nas]
ཁོ་རང་ང་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ།
deeply
unknown
linguatools
གཏིང་ཚད། [gting tshad]
མཚོ་དེའི་གཏིང་ཚད་ནི་ག་ཚོད་ཡིན།
depth noun
unknown
linguatools
གཏིང་ཟབ། [gting zab]
ཁོ་མོར་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཚོར་འདུ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད།
deep adjective
unknown
linguatools
གཏུག་བཤེར། [gtug bsher]
ཁོའི་གྱོད་དོན་དེ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བྱས་པ་རེད།
hearing noun
His lawsuit had a hearing in front of the court.
slyšení
Jeho případ měl u soudu slyšení.

linguatools
གཏུམ་པོ། [gtum po]
མི་གཏུམ་པོ་དེས་ཁོའི་་རྟ་ལ་རྒྱུན་པར་རྡེག
cruel adjective
That cruel man often beats his horse.
krutý

Tibetan-English Dictionary
གཏུམ་སྤྱོད། [gtum spyod]
ཁོའི་གཏུམ་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་ཁོའི་ཆུང་མ་ཁོ་དང་གཉེན་ཐོར།
violent behavior noun
His wife divorced him because of his violent behavior.
násilné chování

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
whichever གང་རུང་། [gang rung]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)