Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཉེ་ས། [nye sa]
སྔོན་ཆད་ཁོ་མོ་ང་ཚོའི་ཉེ་སར་ཡོད།
vicinity noun
blízkost

linguatools
ཉེ་དུ། [nye du]
ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་དུ་ཚོ་གང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
kinsman noun
unknown
linguatools
ཉེ་དུ། [nye du]
ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་དུ་ཚོ་གང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
relative noun
unknown
linguatools
ཉེ་ཆར། [nye char]
ཉེ་ཆར་ཐན་པ་ཧ་ཅང་ཆེ།
recently
It has been very dry recently.
poslední dobou
Poslední dobou bylo velice sucho.

Tibetan-English Dictionary
ཉེ་རིང་། [nye ring]
ཁོ་ཉེ་རིང་ཀུན་ཏུ་སྐད་གྲགས་ཆེ།
near and far
He was famous near and far.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ཉེ་འདབས། [nye 'dabs]
ཉེ་འདབས་སུ་གཡག་ཡོད།
vicinity noun
There are wild yaks in the vicinity.
okolí

Tibetan-English Dictionary
ཉེ་ལམ། [nye lam]
ལམ་འདི་ནི་གྲོང་བརྡལ་དུ་འཐེན་པའི་ཉེ་ལམ་ཞིག་ཡིན།
shortcut noun
This road is a shortcut to town.
zkratka

Tibetan-English Dictionary
ཉེད། [nyed]
ངའི་ཨ་ཕའི་ཀོ་བ་མཉེས་ནས་སྙི་མོར་བཞིན་ཡོད།
to twist verb
unknown
linguatools
སྙིང་སྟོབས། [snying stobs]
ངས་ཁོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡིད་སྨོན་བྱེད།
courage noun
I admire his courage.
kuráž

Tibetan-English Dictionary
ཉེན་ཁ། [nyen kha]
ཁོ་ལ་སྒོར་མོ་བསྐྱིས་རྒྱུ་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ།
danger noun
there is some danger in lending him money.
nebezpečí

linguatools

 
Random term
political སྲིད་དོན། [srid don]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)